Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Om Planstrategi 2015 Vejen til næste kommuneplan

Læsevejledning
Hvad er en planstrategi?
Lokal Agenda 21
Siden sidste kommuneplan
Vejen til næste kommuneplan
Miljøvurdering
 

Vejen til næste kommuneplan

Byrådet beslutter i planstrategien, om den næste kommuneplan skal revideres i sin helhed eller indenfor nærmere bestemte temaer.

I Syddjurs Kommuneplan 2016 revideres temaerne under overskrifterne Bosætning, Erhvervsudvikling og beskæftigelse, Natur, Kultur og Landskab og Det Innovative Syddjurs.  Derudover ajourføres kommuneplanen mere generelt i forhold til byrådets vision og indsatsområder i planstrategien. Ændringer vil fremgå tydeligt af kommuneplanen.

Læs mere nedenfor om Byrådets forventede ændringer til Kommuneplan 2016. Bemærk, at staten senere kan melde krav ud til kommuneplanen, som kommunerne endnu ikke er bekendt med, og som kan føre til yderligere ændringer. Disse  forventes offentliggjort i løbet af 2015 som "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017" på Naturstyrelsens hjemmeside.

 

Grønt Danmarkskort

Miljøministeren har i Naturplan Danmark 2020 varslet, at kommunerne i den næste kommuneplan skal udarbejde et "Grønt Danmarkskort". Et nyt Grønt Danmarkskort skal være både den strategiske ramme for naturpolitikken og et konkret kort, der viser, hvor den eksisterende værdifulde natur er og hvor ny natur, der kan skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder, kan ligge. Den eksisterende værdifulde natur skal indgå i Grønt Danmarkskort, og Natura 2000-områderne vil blive rygraden i kortet. Hvilke øvrige naturområder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort, vil bero på en vurdering i den kommunale planlægning: fx de fredede områder, natur- og vildtreservater, klitfredede arealer, større skove og beskyttede naturområder og nationalparkerne.

Kommunernes udpegning af Grønt Danmarkskort skal ske på baggrund af en række fælles kriterier, der forventes offentliggjort senere i 2015. Regeringen vil desuden stille et nyt samlet kortgrundlag til rådighed for kommunerne, som bl.a. indeholder et nyt kortlag over biodiversitet, som viser de vigtigste levesteder for truede og sårbare plante- og dyrearter – også uden for Natura 2000-områderne.

Grønt Danmarkskort medfører ikke, at lodsejere får pligt til at etablere natur eller iværksætte naturpleje inden for kortet. En udpegning på kortet medfører således ikke ny regulering, der stiller erhvervsinteresser i arealanvendelsen ringere og vil derfor heller ikke gøre det vanskeligere at udvide husdyrproduktionen.

Mobilitetsplanlægning

Byrådet har i samspil med Norddjurs Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland igangsat udarbejdelsen af en ny mobilitetsstrategi for Djursland, som forventes endeligt vedtaget i begyndelsen af 2016. Mobilitetsstrategien kan give anledning til nye arealudlæg i kommuneplanen til fx samkørselspladser ved trafikale knudepunkter, udvidelse af stationsområder eller anlæg, nye cykelstier mv.

Læs mere under Tilgængelighed og mobilitet.

Strategisk varmeplanlægning

Indenfor en årrække vil kommunens eksisterende varmeværker få vanskeligt ved at producere varme nok til vores borgere. Byrådet vil derfor i Kommuneplan 2016 arbejde for at styrke og fremtidssikre kommunens varmeforsyning gennem en centralisering og udbygning af varmeværkerne.

Grundvand og drikkevandsforsyning

Syddjurs Kommune forventer at modtage statens nye udpegninger af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI) og vandværkernes indvindingsoplande inden vedtagelsen af Kommuneplan 2016. Udpegningerne føres videre ind i kommuneplanen og kan medføre et behov for ændringer i kommuneplanens arealreservationer til fx bolig- og erhvervsområder (rammer for lokalplanlægning).

Rammer for lokalplanlægning (arealudlæg til boligformål)

I Kommuneplan 2016 vil kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, dvs. arealreservationer til boligområder, erhverv, rekreative områder mv., blive revideret. I nogle områder af kommunen kan der fastlægges nye rammer, mens det i andre områder vil være nødvendigt at justere de eksisterende rammer, så disse lever op til de faktiske forhold og andre administrative grænser.

Nogle steder bliver det også nødvendigt at lade eksisterende kommuneplanrammer overgå til perspektivområder.Det samlede areal reserveret til nye boligområder skal nemlig mindskes, da kommuneplanen i dag har udlagt for store arealer hertil i forhold til den forventede befolkningstilvækst i den 12-årige planperiode, kommuneplanen arbejder med. For store arealudlæg kan forhindre, at der kan udlægges nye boligområder, hvis der opstår nye projektønsker i løbet af næste planperiode.

Læs mere under Arealudlæg til boligformål.

Detailhandel - revision af bymidteafgrænsninger og lokalcentre

Byrådet vil i forbindelse med den kommende kommuneplan revidere detailhandelsstrukturen med henblik på en ny vurdering af kommuneplanens afgrænsning af områder til butikker. Især i Thorsager oplever detailhandelen store problemer med en uhensigtsmæssig detailhandelsstruktur.

Læs mere under Placering af detailhandel.

Bevaringsværdige kulturmiljøer

I forbindelse med det kommende kommuneplanarbejde fortsættes og revideres udpegningen af kulturmiljøerne i Syddjurs Kommune, og det vurderes, hvor det er ønskeligt at udarbejde bevarende lokalplaner. Ligeledes ønsker vi at fortsætte udpegningen af bevaringsværdige bygninger i hele kommunen for at ensarte administrationsgrundlaget på tværs af kommunen.

Læs mere under Udpegning af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk