Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Natur, kultur og landskab Natur

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
  Natur
  Styrket naturformidling
  Landskab
  Kulturarv
  Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
 

Natur

Syddjurs Kommune rummer en helt enestående natur med Nationalpark Mols Bjerge som kronen på værket. Her bor vi med Danmarks smukkeste natur i baghaven, med adgang til unikke naturoplevelser for borgere og besøgende, og med plads til at dyrke landbrug og virksomhed i landområderne.

Mange forskellige naturtyper, dyr og planter øger mulighederne for gode naturoplevelser. Syddjurs Kommune ønsker at fremme den biologiske mangfoldighed og bevare eller øge det samlede naturareal i kommunen gennem fortsat naturbevaring, naturpleje og naturgenopretning. I naturbeskyttelsen lægges især vægt på de særligt beskyttede naturområder og truede dyre- og plantearter efter national og international lovgivning. Også sammenhængene imellem naturområder i og på tværs af kommunegrænsen skal bevares og om muligt udbygges for at give dyr og planter bedre muligheder for at sprede sig.

Vores særlige natur spiller samtidig en afgørende rolle i fastholdelsen og tiltrækningen af borgere og besøgende. Kommunen har store vækstmuligheder med grundlag i naturen, men samtidig også en opgave i at sikre, at de særlige naturkvaliteter ikke forringes. Målet er derfor, at naturen skal være med til at styrke bosætningen og erhvervsudviklingen i en balance mellem benyttelse, beskyttelse og bevarelse.

Balancen skal på den ene side sikres gennem en overordnet kommuneplanlægning, der giver muligheder for byudvikling, etablering af tekniske anlæg mv. på de mindre naturtunge arealer. På den anden side skal den sikres gennem en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor naturinteresser og udviklingsønsker afvejes i hvert enkelt tilfælde, og projekterne tilpasses efter sårbarheden i de enkelte områder.

Adgangen til naturen i form af stiforbindelser og formidling er af stor betydning - for borgerne, for turisterne og for muligheden for at leve det sunde liv. Adgangen til naturen skal derfor udbygges, og de tilhørende naturoplevelser skal formidles og være interessante og informative for de besøgende. Byrådet vil derfor arbejde for bedre naturoplevelser og bedre faciliteter og service i tilknytning til udvalgte besøgsmål i samarbejde med organisationer og virksomheder. Det kan eksempelvis ske ved at udvikle samlede oplevelsespakker eller bruge ny teknologi og digitale medier i højere grad.

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk