Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Ebeltoft Udviklingsplan Ebeltoft By og Havn

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Udviklingsplan Ebeltoft By og Havn
  Boligudvikling på Skudehavnen
  Den ny Maltfabrik - museum og bibliotek
  Landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Udviklingsplan Ebeltoft By og Havn

Sammenkoblingen mellem by og havn i Ebeltoft samt udvikling af havnefronten er både en udfordring, der skal løses og et betydeligt udviklingspotentiale for Ebeltoft. Det viser både Syddjurs Kommunes gældende kommuneplanog det turistpolitiske arbejde med Djursland.

En styrkelse af Ebeltoft by med fokus på særligt havnen og bymidten i Ebeltoft, og den fysiske og mentale sammenhæng mellem de to, har potentiale til at styrke turisme, oplevelser og bosætningskvaliteter.

En helhedsplan, der skal skabe sammenhæng i den moderne søkøbstad

På denne baggrund er der i foråret 2015 udarbejdet en udviklingsplan for Ebeltoft havn og by. Formålet med udviklings- og helhedsplanen er at skabe en højere grad af sammenhæng mellem byen og havnen. Med bedre sammenhæng mellem byen og havnen, kan havneområdet og kysten give mulighed for nye bymæssige funktioner, erhverv og rekreative oplevelser, som vil kunne styrke Ebeltoft som central turistby og attraktiv bosætningsby i Syddjurs Kommune.

Visionen er, at Ebeltoft bliver en levende, sammenhængende og moderne søkøbstad. En by med en unik identitet, der skaber synergi mellem byens historiske lag som både havne- og handelsby. Søkøbstaden skal danne en unik og attraktiv ramme for borgernes hverdagsliv og turistens besøg. Byen skal opleves som sammenhængende både fysisk, funktionelt og oplevelsesmæssigt. Indsatserne i helhedsplanen omfatter blandt andet:

  • Fysisk og funktionel sammenhæng mellem by & havn i form af tværgående stiforbindelser
  • Oplevelsesmæssig sammenhæng mellem byens liv og havnens liv
  • Oplevelser i byrummene
  • Styrket synergi mellem byens mange aktører
  • Færdigetablering af promenaden langs havnefronten med tilknyttede funktioner og oplevelser
  • Etablering af en bynær strand ved siden af Fregatten Jylland
 

 Udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn (under udarbejdelse)

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk