Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Det blå bånd Byudvikling ved Eskerod-Rodskov

Bosætning
  Det blå bånd
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Byudvikling ved Eskerod-Rodskov

Med det formål at sikre Syddjurs Kommune andel i den østjyske vækst og dermed muligheden for at vedligeholde fremtidens velfærdskommune ønsker byrådet, at udvikle et større byområde i kommunens allermest Aarhusnære område ved Eskerod/Rodskov og i tilknytning til eksisterende infrastruktur så transportafstanden til Aarhus mindskes. Området forudsættes på sigt at kunne rumme mere end 5.000 indbyggere. Udpegningen ved Eskerod/Rodskov skal ses på baggrund af, at:

  • Syddjurs Kommunes udviklingsmuligheder må tage udgangspunkt i Aarhus og den byudvikling, der udgår herfra.
  • Området set i et østjysk perspektiv ligger i direkte forlængelse af og tilknytning til eksisterende byudviklingsområder.
  • Området har optimal trafikal betjening med motorvej, landevej og busforbindelser.
  • Området kan udbygges successivt i tilknytning til de bestående bysamfund i såvel Aarhus som Syddjurs Kommune
  • Landskabet er meget attraktivt samtidig med, at motortrafikvej og kystlinier danner naturlige afgrænsninger.

Der er tidligere udarbejdet en ansøgning til Naturstyrelsen vedrørende muligheden for byudvikling i området. Se den via linket til højre.

Danmarks Naturfredningsforening har i 2014 rejst en fredningssag for dele af området, og den videre udvikling af området vil afvente en afgørelse i denne sag. Byudviklingsområdet forventes dog fortsat i Syddjurs Kommuneplan 2017 planmæssigt at få karakter af dels en kommuneplanramme for en første etape, dels af et såkaldt perspektivområde, som så etapevis vil blive udlagt som egentlige rammeområder i kommuneplansammenhænge.

 

Kalø Bugt - hjemmeside om byudviklingsprojektet

Dansk Naturfredningsforenings fredningsforslag

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk