Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Dét er Syddjurs!

 

Dét er Syddjurs!

Den smukkeste bosætningskommune i det østjyske vækstcenter

Syddjurs Kommune er en udpræget bosætningskommune. Vi er naboer til Aarhus og har gode transportforbindelser til resten af det østjyske vækstcenter. Mange familier vælger hvert år at flytte til Syddjurs, og op imod halvdelen af vores erhvervsaktive befolkning pendler hver dag til arbejdspladser i Aarhus og det øvrige Østjylland.

Syddjurs er ikke den eneste bosætningskommune i Aarhusområdet, og konkurrencen om tilflytterne er hård. I Syddjurs Kommune har vi dog nogle særlige kvaliteter, som skiller os ud. Blandt andet har vi en unik kombination af langstrakte kyster, dramatiske istidslandskaber, enestående natur- og kulturmiljøer og en nationalpark, som man ikke finder noget andet sted i Østjylland. Vi kan også tilbyde boliger i alt fra det lille landsbysamfund med sjæl og sammenhold, over den charmerende købstad Ebeltoft til de Aarhus-nære kystbyer i Det blå bånd og letbanebyerne i Det grønne bånd. Vi er også en kulturkommune med brede kultur- og fritidstilbud for alle aldre og et stærkt foreningsliv.

En kommune, der samarbejder

En kommune er ikke en isoleret ø, og i en globaliseret verden kommer vi længere, når vi ikke arbejder alene. Vi vil derfor samarbejde med andre for at udvikle kommunen og finde de gode løsninger indenfor infrastruktur, bosætning, erhvervsudvikling og velfærdsområdet. Samarbejdet skal ske på tværs af kommunegrænsen - på kommunalt, regionalt og nationalt niveau - men også med vores egne borgere og virksomheder.

Syddjurs Kommunes fremtidsmuligheder er i høj grad er knyttet til nærheden til Aarhus og det øvrige østjyske vækstcenter. Samtidig træder konturerne af et ’StorAarhus’ stadig tydeligere frem på landkortet i form af en funktionel storbyregion, hvor kommunerne er indbyrdes forbundne og afhængige af hinanden, hvad angår både arbejdskraft, arbejdspladser, bosætningsmuligheder, kulturtilbud og infrastruktur.

Denne indbyrdes afhængighed spiller en større rolle end kommunegrænserne, og det er i Syddjurs Kommunes interesse at samarbejde om at udnytte det store vækstpotentiale, der er i Østjylland. Vi vil derfor blandt andet i kraft af vores engagement i Business Region Aarhus aktivt bidrage til at skabe en fortættet og integreret byregion og samarbejde i Østjylland. 

En udfordret kommune

Syddjurs Kommune står samtidig overfor en række betydelige udfordringer. Det er ikke mindst den demografiske udvikling, der udfordrer den måde, vi har indrettet vores kommune på. Vi oplever faldende befolkningstal, færre nyfødte og flere ældre borgere i disse år. Denne udvikling vil efter alt at dømme fortsætte, og vi vil fremover have færre børn og unge og flere ældre end landsgennemsnittet. En mindre arbejdsstyrke skal finansiere den offentlige sektor, og sammen med et voksende behov for velfærdsydelser er det med til at presse kommunen økonomisk.

Som bosætningskommune er Syddjurs Kommune også kendetegnet ved et relativt lavt antal arbejdspladser indenfor kommunens grænser. Således rummer Syddjurs Kommune for hver 100 erhvervsaktive borgere kun 60 arbejdspladser. Samtidig er der tale om en erhvervsstruktur kendetegnet ved mindre virksomheder med relativt få mellem- og højtud­dannede ansatte.

På samme måde viser statistik, at Syddjurs Kommune står overfor udfordringer, der skal tages hånd om indenfor den eksisterende arbejdsstyrke: En højere arbejdsløshed end gennemsnittet for landkommuner i Region Midtjylland, et lavere indkomstniveau end gennemsnittet for det øvrige Østjylland og et gennemsnitligt lavere uddannelsesniveau end oplandet.

Beskæftigelsesindsatsen er et fortsat væsentligt indsatsområde med henblik på fremme af vækst, udvikling og bosætning.

Det er derfor en afgørende opgave at sikre rammerne for, at der kan etableres flere arbejdspladser indenfor kommunens grænser, og at virksomhederne har adgang til den rigtige, kvalificerede arbejdskraft. 

En kommune, der tager hånd om udviklingen

Der er brug for at adressere disse udfordringer for at sikre fremtidens velfærdskommune. Dette skal ske ved at fremhæve vores styrker, bygge videre på vores potentialer og sikre en stærk sammenhæng mellem de forskellige kommunale politikområder - mellem bosætning, erhvervsudvikling, fysisk planlægning, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik og de kommunale serviceområder. Innovation og nytænkning er helt centrale redskaber til at sikre det økonomiske grundlag for den fortsatte drift.

Ovennævnte udfordringer tegner billedet af, hvor vi skal tage fat her og nu, og Planstrategi 2015 udpeger indsatsområderne og virkemidlerne! Sammen skal vi tiltrække nye borgere, virksomheder og turister, og sammen skal vi højne niveauet for beskæftigelse og uddannelse og skabe vækst og udvikling. Det kræver prioriteringer, og Byrådet er klar til at prioritere. Kun på denne måde kan vi leve op til Byrådets Vision 2014:

Syddjurs Kommune er regionens mest attraktive bosætningsområde for familien, fordi man her kan kombinere vandet, stranden, den enestående natur og et sundt og aktivt liv med nærheden til både den daglige service og Storaarhus.

Samtidig skaber Syddjurs Kommune en velfærdsalliance, hvor borgeren står i centrum gennem åbenhed, nærhed og inddragelse, og hvor det samlede erhvervsliv oplever en kundevendt tilgang med stor erhvervsvenlighed og optimale rammevilkår.

- Syddjurs Byråds Vision 2014

 

Syddjurs Kommunes hjemmeside

Syddjurs Kommune på Facebook

Fakta om Syddjurs Kommune

Kort over Syddjurs Kommune

Business Region Aarhus

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk