Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg Vedtaget 2 - Boligområde ved Gåsebakken i Ugelbølle

10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
 

Boligområde ved Gåsebakken i Ugelbølle

Plannavn Boligområde ved Gåsebakken i Ugelbølle 
Status Vedtaget 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 21. september 2016 
Høringen starter 11. oktober 2016 
Høringen slutter 6. december 2016 
Dato for vedtagelse 25. januar 2017 
Dato for ikrafttræden 28. februar 2017 
Offentlig debat

Før udarbejdelse af et kommuneplantillæg skal der jf. Planlovens § 23 c indkaldes ideer og forslag mv. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammebestemmelser kan man undlade denne forudgående offentlige høring.

Ved "mindre ændringer" forstås ifølge lovbemærkningerne til den tidligere bestemmelse i planlovens § 22, stk. 2, 3 pkt. navnlig "ganske små rammeændringer foranlediget af et lokalplanforslag som fx mindre reguleringer af grænserne mellem

områder med forskellige anvendelsesbestemmelser eller justeringer af bestemmelser om maksimal højde, bebyggelsesprocent mv."

I nærværende tilfælde er det vurderet, at der er tale om en mindre ændring, idet der kun sker en mindre udvidelse af et eksisterende rammeområde samt at rammebestemmelserne ikke ændres. Området har indgået som kommuneplanramme og kun været foreslået udtaget i forbindelse med Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2016. På baggrund af indsigelser i offentlighedsfasen foreslås en del af det oprindelige område nu udlagt igen.

Byrådet har den 21.09.2016 godkendt kommuneplantillægget som forslag. Forslaget blev fremlagt i otte ugers offentlig høring i perioden fra den 06.10. 2016 til den 6.12.2016.

Der er i perioden indkommet i alt to høringssvar til Kommuneplantillæg nr. 1 fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og fra beboere i naboområdet.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer og kommuneplantillægget er således vedtaget uden ændringer.

 
Download PDF pdf kpt_2.pdf (699 KB) 
Baggrund og formål

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Syddjurs Kommuneplan 2016, er det besluttet, at afgrænsningen af kommuneplanramme 3.2.B5 til åben-lav eller tæt-lav boligformål udvides med et areal mod vest.

Udvidelsen udgør en mindre del af et område, der blev udtaget med Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2016.

Baggrunden for at udtage området, var at Syddjurs Kommuneplan 2013 rummer arealudlæg, der rækker betydeligt ud over den forventede tilvækst af boliger i den kommende 12-årige planperiode. Dette er et forhold, som Erhvervsstyrelsen var opmærksom på i forbindelse med Syddjurs Kommuneplan 2013. Det indgår i "Statens udmeldinger til kommuneplanlægningen", at der ikke må inddrages mere areal til byudvikling, end til det forventede behov i den 12-årige planperiode.

I forbindelse med udarbejdelsen af Syddjurs Kommuneplan 2016 er samtlige arealudlæg til boligformål i kommuneplanen vurderet. Arealudlæggene er bragt i overensstemmelse med de overordnede myndigheders krav, samt med visionerne for Syddjurs Kommune.

 
Indhold

Rammeområde

Udvidelsen af rammeområde 3.2.B5 ligger vest for det udbyggede boligområde ved Gåsebakken. Indenfor det udvidede område falder terrænet fra ca. kote 78 til ca. kote 71.

Udvidelsen af rammeområdet udgør knap 1 ha. og følger afgrænsningen af etape III angivet i strukturplan beskrevet ovenfor. Ændringen medfører at rammeområdet 3.2.B5 får tildelt nyt rammeområdebetegnelse således, at området fremover benævnes 3.2.B12. Udvidelsen af rammeområdet er gældende fra den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2.

 

Rammebestemmelser

Rammebestemmelserne for det fremtidige rammeområde 3.2.B12 er enslydende med rammebestemmelserne for rammeområdet 3.2.B5. Der tilføjes notat om, at ny bebyggelse skal følge strukturkort for Gåsebakken i forlængelse af de lokalplanlagte områder indenfor lokalplanerne nr. 50 og 63 for boligområder ved Gåsebakken i ugelbølle.

 
Redegørelse

I den offentlige høring af forslag til Syddjurs Kommuneplan 2016 indkom høringssvar med ønske om, at området ikke udtages. Høringssvaret er delvist imødekommet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Syddjurs Kommuneplan 2016. Kommuneplantillæg nr. 2 er udarbejdet for at ca. 1 ha til boligformål i tilknytning til Gåsebakken fortsat kan udnyttes.

Det samlede område, der blev taget ud udgjorde ca. 5,7 ha. Byrådet ønsker at fastholde den resterende del på ca. 4,7 ha. som perspektivareal, med henblik på fremtidige nærmere undersøgelser af områdets muligheder for boligbebyggelse.

Rammeområdets nuværende afgrænsning har baggrund i strukturplan for Gåsebakken, der indeholder en overordnet disponering til boligformål opdelt i 3 etaper, hvor kun etape III mangler at blive udbygget.

 
Anden planlægning

Kystnærhedszone

Området er beliggende inden for kystnærhedszonen.

Der findes allerede udbyggede boligområder syd og øst for det nye rammeområde. Området kan derfor ikke ses fra kysten da foranliggende bebyggelse og beplantning skærmer for det nye område.

 
Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 4, stk. 3, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planforslagene omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering blev offentligt bekendtjort d. 11. oktober 2016 og er ikke blevet påklaget.

 
Retsvirkninger

Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens § 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen.

 
Klagevejledning

Kommuneplantillægget kan påklages, hvad angår retlige spørgsmål inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagelse. Du kan se mere på www.syddjurs.dk/klage

 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk