Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg Vedtaget 03 - Boligområde ved Rodskovvej og Degnevænget i Hornslet

10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
 

Boligområde ved Eskerodvej og Degnevænget i Hornslet

Plannavn Boligområde ved Eskerodvej og Degnevænget i Hornslet 
Status Vedtaget 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 30. november 2016 
Høringen starter 6. december 2016 
Høringen slutter 31. januar 2017 
Dato for vedtagelse 29. marts 2017 
Dato for ikrafttræden 11. april 2017 
Offentlig debat

Der blev afholdt offentligt møde om planforslagene onsdag den 11.01 2017 - Hornslet idræts- og kulturcenter

 
Download PDF pdf kpt3.pdf (1175 KB) 
Baggrund og formål

Der udlægges er nyt rammeområde til boligformål, for en del af rammeområde 2.1.BE6. Kommuneplantillægget giver mulighed for, at bebyggelse kan opføres i maks. 2 etager og med en bebyggelsesprocent på maks. 45% ved tæt-lav bebyggelse og 35% ved åben-lav bebyggelse.

Som følge af ovenstående ændring, tildeles den resterende del af rammeområde 2.1.BE6 det nye rammenummer 2.1BE8. Rammebestemmelserne er uændrede med vedtagelsen af nærværende kommuneplantillæg.

 
Indhold

Området udlægges til blandet boligformål, således at der ikke længere er mulighed for etablering af erhverv.

 
Områdets beliggenhed og eksisterende forhold

Området er beliggende i den sydlige del af Hornslet og dækker et område på ca. 9500 m2 på Eskerodvej nr. 22. Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 2at Hornslet by, Hornslet Mod syd grænser området op mod Degnevænget, der udgør vejadgang til et etageboligområde syd herfor. Øst for området ligger et boligområde bestående af både parcel- og rækkehuse. Vest for området ligger Falck stationen og mod nord ligger et område til blandet bolig og erhverv, som bl.a. rummer Hummel gulvservice, en genbrugsbutik samt flere andre mindre virksomheder.

 
Hovedstruktur

Det fremgår af kommuneplanens hovedstruktur, at Hornslet med en afstand til Aarhus Centrum på 20 km, er den af letbanebyerne, der har oplevet den største vækst af tilflyttere de seneste år.

Hornslet begrænses i sin udvikling i flere retninger, både på grund af planmæssige og naturmæssige restriktioner i form af ubebyggelige lavbundsarealer, et herregårdslandskab samt israndslinien. Derfor ønsker Syddjurs Byråd, at der i Hornslet fremadrettet sættes fokus på byfortætning. Udarbejdelsen af nærværende lokalplan og kommuneplantillæg understøtter denne byfortætning, da området udgøres af et mindre ubebygget areal, beliggende midt i Hornslet mellem bebyggede områder.

Området er beliggende i Hornslet skoledistrikt, med flere institutioner, ældrecenter mv. beliggende i nærområdet.

 
Retsvirkninger

I henhold til planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget. § 12 stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg. § 12 stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 
Klagevejledning

Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes digitalt til Natur og Miljøklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk, eller på www.virk.dk.

En evt. klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uge fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 9. maj.2017. Du kan læse mere om klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, på www.nmkn.dk/klage.

Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentlige bekendtgørelse, det vil sige inden den 11. oktober 2017.

 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk