Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg Vedtaget 3 (KP13-21) - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Molsvej i Rønde

10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
 

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Molsvej i Rønde

Plannavn Blandet bolig- og erhvervsområde ved Molsvej i Rønde 
Status Vedtaget 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 22. juni 2016 
Høringen starter 28. juni 2016 
Høringen slutter 23. august 2016 
Dato for vedtagelse 26. oktober 2016 
Dato for ikrafttræden 8. november 2016 
Offentlig debat

Byrådet vedtog den 27. 01. 2016 kommuneplantillægget som forslag med 3 etager og en bebyggelsesprocent på 65. Forslaget var fremlagt i otte ugers i offentlig høring i perioden fra den 09.02.2016 til d. 05.04.2016 , sideløbende med forslag til lokalplan nr. 399.

Der blev holdt offentligt borgermøde om planforslagene, tirsdag den 23. februar 2016 Kl. 17.00 i Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9b, 8410 Rønde.

Der indkom i høringsperioden i alt 3 indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag i perioden.

2 ændringsforslag er indsendt fra ansøger selv med ønske om at forhøje etageantallet og bebyggelsesprocenten. Den 3. indsigelse er fra ejerforeningen Grenåvej 6 med blandt andet indsigelse mod placeringen af bebyggelsen, der begrundes med forringelse af udsigtsforhold, skyggegener mv.

Byrådet besluttede, at planforslagene blev tilrettet til at rumme 4 etager indenfor rammeområde 3.1.BE4, med henblik på at blive fremlagt som nye planforslag i fornyet offentlig høring og at der ikke holdes nyt offentligt møde om planerne.

Nærværende kommuneplantillæg nr. 21 fremlægges på den baggrund i fornyet offentlig høring.

Før udarbejdelse af et kommuneplantillæg skal der jf. Planlovens § 23 c indkaldes ideer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammebestemmelser kan man undlade denne forudgående offentlig høring.

Byrådet har den 22.06. 2016 godkendt kommuneplantillægget som forslag. Forslaget fremlægges i otte ugers offentlig høring i perioden fra den 28.06. 2016 til den 23.08. 2016. I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser.

Forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort den 28.06.2016 i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune.

Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring området, som er omfattet af forslaget til kommuneplantillæg, samt en række myndigheder og foreninger m.fl.

Forslaget til kommuneplantillæg kan ses på Syddjurs Kommunes borgerservicecentre, på kommunens hjemmeside på www.syddjurs.dk/planforslag, samt på Miljøministeriets portal for planlægning på www.plansystem.dk.

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den 23. august 2016, indenfor åbningstiden.

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser kan sendes skriftligt med almindelig post til Syddjurs Kommunes hovedpostadresse:

Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

eller med e-mail til kommunens e-mail-adresse: syddjurs@syddjurs.dk

Herefter tager Byrådet endelig stilling til kommuneplantillægget og vurderer, om der skal ske ændringer som følge af de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, eller om forslaget skal vedtages endeligt uden ændringer

Når kommuneplantillægget er vedtaget endeligt i Byrådet vil det endelige kommuneplantillæg være gældende fra og med den dato hvor den endelige vedtagelse offentliggøres i avisen

 
Download PDF pdf kpt21.pdf (540 KB) 
Baggrund og formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet sideløbende med Lokalplanforslag nr. 399 for etageboliger på Molsvej i Rønde.

Lokalplanens muligheder for etageboliger, vurderes at være i tråd med aktuelle overordnede ideer blandt andet udtrykt i Helhedsplan for Rønde midtby godkendt som grundlag for den fremtidige udvikling af Rønde på Byrådsmøde den 20. maj 2015. I helhedsplanen gives der blandt andet udtryk for et ønske om at imødekomme en aktuel efterspørgsel efter bynære ejer- og lejeboliger samt, at de ønskes opført med fokus på at give ejerne/lejerne adgang til en klart defineret fællesskabsform og/eller fælles ramme.

 

 
Indhold

Lokalplan nr. 399 for etageboliger på Molsvej i Rønde er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår etageantal og tagform samt bebyggelsesprocent indenfor rammeområde 3.1.BE1.

Rammeområdet 3.1.BE1 er udlagt til blandet bolig og erhverv med en bebyggelsesprocent på maks. 60 og etageantal på 2,5 med udnyttelig tagetage med symmetrisk sadeltag. Det er derfor en forudsætning for lokalplanen at der udarbejdes kommuneplantillæg, der justerer etageantal fra 2,5 etager med symmetrisk sadeltag til 4 etager med fladt tag. Samtidig sættes bebyggelsesprocenten op til 65 i sammenhæng med rammebestemmelserne for Molsvej 2, hvor bebyggelsesprocenten også er 75.

Der udlægges derfor et nyt rammeområde til blandet bolig- og erhversområde 3.1.BE4. Udlægget af en ny ramme medfører en justering af afgrænsningen af rammeområde 3.1.BE1, der derfor får et nyt rammenr. 3.1.BE5.

Det vurderes, at den samlede ændring af kommuneplantillægget er så væsentlig, at det kræver en fornyet offentlig høring. Fordi kommuneplantillægget allerede har været ude i offentlig debat i forbindelse med den igangværende planproces, vurderes det, at der ikke forudgående skal indkaldes idéer og forslag jf. planlovens § 23 c i forbindelse med det reviderede kommuneplantillæg.

 

 

 
Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 4, stk. 3, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes direkte til Natur og Miljøklagenævnet på klageportalen. www.nmkn.dk/klage.

Klagen skal være modtaget på klageportalen inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 8. marts 2016. Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager klagen, opkræves et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

 
Retsvirkninger

Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk