Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg Forslag 08 - Omfartsvej vest om Nimtofte (1. etape af Nordsyd-vejen)

 

Omfartsvej vest om Nimtofte (1. etape af Nordsyd-vejen)

Plannavn Omfartsvej vest om Nimtofte (1. etape af Nordsyd-vejen) 
Status Forslag 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 20. september 2017 
Høringen starter 3. oktober 2017 
Høringen slutter 28. november 2017 
Offentlig debat

Offentlig debat

Byrådet har den 21.12.2016 igangsat udarbejdelsen af kommuneplantillæg med miljøvurdering af kommuneplantillægget samt VVM-redegørelse for omfartsvejen vest omkring Nimtofte, som er første etape af Nord-sydvejen.

Forud for større ændringsforslag til kommuneplanen, er Byrådet forpligtet til at indkalde ideer og forslag fra offentligheden jf. planlovens §23c, stk.1 og 2. Forud for arbejdet med VVM-redegørelsen skal offentligheden ligeledes have muligheden for at kommentere på det indhold myndigheden foreslår VVM-redegørelsen skal have (idéfasen), samt præsenteres for hovedtrækkene i det påtænkte projekt jf. §4 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr 1832 af 16/12/2015.

Byrådet vedtog at gennemføre den forudgående høring for kommuneplantillægget, VVM-redegørelsen 1. offentlige høringsfase (idéfasen) og høringen af berørte myndigheder forud for miljøvurdering samtidigt. Disse tre høringer blev gennemført fra d. 31. januar til d. 28. februar 2017.

Indsigelser i den forudgående
offentlighedsfase

I den forudgående offentlighedsfase er der indkommet 9 bemærkninger til projektet fra lokale borgere, Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd samt myndigheder. Indsigelserne har givet anledning til følgende tilretninger af projektet i forhold til det fremlagte:

Der etableres tilslutning ml. den nordlige del af Elholtvej og den nye vej.

Hvor Nord-sydvejen tilsluttes den eksisterende Randersvej lukkes Randersvej syd for tilslutningen, så det ikke bliver muligt at køre fra Nimtofte ad Randersvej til Hovedvejen nord for Djurs Sommerland.

Der etableres stiforbindelse mellem Randersvej og den nye vej.

Den nye vej placeres således, at der mellem nærmeste driftsbygning ved Randersvej 15 og vejen bliver 32 meter.

Der arbejdes videre med cykelsti på stækningen ml. rute 16 og Margrethelundsvej.

Der igangsættes arkæologiske forundersøgelser efter dialog med Østjyllands Museum.
Der er ikke kommet nogen bemærkninger til indholdet af miljøvurdering af kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen.

Ovenstående er indarbejdet i dette Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Byrådet har den 20. september 2017 godkendt kommuneplantillægget som forslag. Forslaget fremlægges i otte ugers offentlig høring i perioden fra den 3. oktober 2017 til den 28. november 2017. I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser.

Forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort den 3. oktober 2017 i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune.

Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring området, som er omfattet af forslaget til kommuneplantillæg, samt en række myndigheder og foreninger m.fl.

Forslaget til kommuneplantillæg kan ses på Syddjurs Kommunes borgerservicecentre, på kommunens hjemmeside, samt på Erhvervsstyrelsens portal for planlægning på www.plansystem.dk.

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den 28. november 2017, indenfor åbningstiden.

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser kan sendes med e-mail til kommunens e-mail-adresse:

syddjurs@syddjurs.dk

eller med almindelig post til:

Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Herefter tager Byrådet endelig stilling til kommuneplantillægget og vurderer, om der skal ske ændringer som følge af de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, eller om forslaget skal vedtages endeligt uden ændringer.

Når kommuneplantillægget er vedtaget endeligt i Byrådet vil det endelige kommuneplantillæg være gældende fra og med den dato hvor den endelige vedtagelse offentliggøres i avisen.

 
Download PDF pdf forslag_kpt8_omfartsvej_nimtofte.pdf (5293 KB) 
Baggrund og formål

Syddjurs Kommune har i Kommuneplan 2016 vedtaget at sætte fokus på rute 523, som også kaldes Nord-sydvejen. For at skabe en bedre trafikal forbindelse nord-syd på Djursland, skal Rute 523 opgraderes over tid, og etape 1 af denne opgradering er omfartsvejen omkring Nimtofte. Syddjurs Kommune har afsat 30 mio. kr. til dette vejprojekt i budgetårene 2016-2019.

Baggrunden for projektet er, at der især i sommerperioden er mange besøgende til det nordlige Djursland herunder Djurs Sommerland. En væsentlig del af de besøgende fra syd og øst kører gennem Nimtofte, hvilket medfører massive trafikale problemer i byen i visse perioder. Tællinger i 2012 viste, at der i tidsperioden kl.10-11 kører op til 700 biler i timen på Stationsvej, hvilket lægger en betydelig begrænsning for muligheden for f. eks. at krydse vejen. Derudover medfører trafikken en belastning med støj i store dele af byen.

Omfartsvejen skal aflaste hovedgaden gennem Nimtofte by, som i dag overbelastes af turisttrafik i sommerperioden.

 
Indhold

Omfartsvejen anlægges vest for Nimtofte i en afstand på ca. 500 meter fra Nimtoftes bygrænse mod vest. Vejen får et forløb hen over landbrugsjord, og skal krydse Sorte Å, inden den kobles sammen med Randersvej umiddelbart syd for parkeringsanlægget ved Djurs Sommerland.

Kommuneplantillægget medfører følgende ændringer i Kommuneplan 2016:

  • Afgrænsningen af kommuneplanramme nr. 12.12.R11 reduceres så rammegrænsen følger omfartsvejens skel mod vest.
  • Den nuværende arealreservation under afsnit om "Planlagte trafikanlæg" flyttes til en placering længere mod vest.
  • Den nuværende placering af "planlagte cykelstier" i Nimtofte ændres til en placering langs og omkring vejprojektet.
  • Udpegning af areal for "større sammenhængende landskaber" ved Sorte Å reduceres i den nordlige ende af den nuværende udpegning.

Sideløbende med Kommuneplantillægget er der udarbejdet Miljøredegørelse (se også afsnit om VVM og miljøvurdering) Et ikke teknisk resume er indlagt som bilag bagerst i kommuneplantillægget.

Placeringen af omfartsvejen er således en samlet afvejning af de planlægningsmæssige hensyn og de miljømæssige konsekvenser af vejprojektet.

 
Redegørelse

Kommuneplanramme 12.12.R12

Den gældende kommuneplanramme 12.12.R11 reduceres i størrelse så rammegrænsen følger omfartsvejens skel mod vest. Tidligere var rammen på ca. 25,6 ha. Den nye ramme er på ca. 22,6 ha. De dele af Kommuneplanramme 12.12.R11, der ligger øst for Nord-sydvejen udtages og kommuneplanramme benævnes fremover som kommuneplanramme 12.12.R12.

Rammebestemmelserne for det fremtidige rammeområde 12.12.R12 er enslydende med de hidtidige rammebestemmelser for rammeområdet 12.12.R11.

Retningslinje

Der sker ingen ændringer eller tilføjelser til retningslinjen vedr. "De trafikale
korridorer".

Planlagte trafikanlæg

Omfartsvejens linjeføring tilføjes til kommuneplanens digitale kort som "Planlagte trafikanlæg, vedtaget". Det tidligere arealudlæg (østligt alternativ) tages ud af kommuneplanen.

Planlagte cykelstier

Cykelstiens linjeføring tilføjes til kommuneplanens digitale kort som "planlagte cykelstier".

Større sammenhængende landskaber

Udpegningen af "større sammenhængende landskaber" ved Sorte Å reduceres i areal, og afgrænses af dæmningsfoden sydøst for omfartsvejen.

 
Hovedstruktur

Kommuneplan 2016

Planlagte trafikanlæg

I Kommuneplanen for Syddjurs Kommune redegør ansnittet "De trafikale korridorer" for de aktuelle og fremtidige trafikale udfordringer på Djursland, og nævner kommunens fokuspunkter i arbejdet for at skabe mere plads til den stigende trafikmængde.

Syddjurs Kommune ønsker at sætte fokus på rute 523, som også kaldes Nord-sydvejen. Rute 523 skal opgraderes over tid, og etape 1 af opgraderingen omfatter omfartsvejen omkring Nimtofte. Syddjurs Kommune har afsat 30 mio. kr. til vejprojektet i budgetårene 2016-2019.

Omfartsvejen er vist på kommuneplanens kortbilag som "Planlagte Trafikanlæg".

Omfartsvejen er en realisering af ovenstående målsætning, og er dermed i overensstemmelse med denne.

Den valgte linjeføring er derimod ikke i overensstemmelse med arealreservationen i kommuneplanen. Med nærværende kommuneplantillæg erstattes kommuneplanes arealudlæg til den valgte linjeføring.

Planlagte cykelstier

Cykelstien langs eksisterende Randersvej gennem Nimtofte er udpeget på kommuneplanens kortbilag under "planlagte cykelstier". Den skal forbedre trafiksikkerheden for de mange cyklister mellem Nimtofte og Djurs Sommerland .

Vejprojektet vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjen, idet den er en realisering af den planlagte cykelsti, der skal forbinde Nimtofte med Djurs Sommerland.

Med nærværende kommuneplantillæg suppleres kommuneplanens kortmateriale med den nye cykelstiforbindelse langs omfartsvejen, og den eksisterende linjeføring tilrettes det nye cykelstiprojekt fra Nimtofte og ud til omfartsvejen. Se kortet under "Planlagte cykelstier" på side 8.

Større sammenhængende landskaber

Omfartsvejen krydser Sorte Å, som er udpeget som større sammenhængende landskab i Syddjurs Kommuneplan 2016. Ifølge retningslinjen kan der placeres vejanlæg inden for udpegningen af større sammenhængende landskaber, hvis ikke det kan undgås, men der skal tages særlige landskabelige hensyn ved placeringen.

I forhold det planlagte vejforløb i Kommuneplan 2016, tages der landskabelige hensyn ved at omfartsvejens trace med dette tillæg flyttes til det nordlige område af det sammenhængende landskab langs Sorte Å. Landskabet gennemskæres dog stadig ved dæmningsforden sydøst for omfartsvejen, og vil ikke længere kunne opleves som sammenhængende på dette sted. Udfra en samlet afvejning af de samfundsmæssige hensyn og projektets afværgeforanstaltninger er en del af udpegningen for dette større sammenhængende landskab udtaget. Hovedparten af det sammenhængende landskab omkring Sorte Å vurderes fortsat at være intakt efter etablering af omfartsvejen ved at lade den afgrænse af dæmningsfoden sydøst for omfartsvejen.

Vejprojektet strider ikke imod øvrige målsætninger, retningslinjer eller rammer i Syddjurs Kommuneplan 2016.

 
Anden planlægning

Lokalplan 402

Projektområdets nordlige del er omfattet af lokalplan 402 for Djurs Sommerland. Vejprojektet forudsætter, at dele af plantebæltet der omkranser Djurs Sommerlands parkeringsplads fældes. Lokalplanen skal sikre, at der omkring forlystelsesparkens samlede område skal etableres og vedligeholdes afskærmende beplantning mod det åbne land. Plantebæltet er beskrevet i lokalplanens § 1.3, § 8.1 og fulgt op af udpegning på kortet.

Fældning og retablering af plantebæltet vil kræve en dispensation fra lokalplanens § 8.1., såfremt genplantningen af læbæltet vil ligge indenfor den på kortbilag 2 markerede placering.

 

ØVRIGE PLANER OG POLITIKKER

Djurs Mobilitetsstrategi

Djurs Mobilitetsstrategi er et strategisk samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, Region Midt og Midttrafik. Samarbejdet har udmøntet sig i en strategi, som er vedtaget af de involverede i 2016. Omfartsvejen er beskrevet som en handling under punktet "De regionale Korridorer", idet omfartsvejen er første etape ud af 4, der skal øge fremkommeligheden i korridoren Nordkysten-Ryomgård-Motortrafikvejen rute 523, også kaldet Nord-sydvejen.

Vejprojektet vurderes at være i overensstemmelse med Djurs Mobilitetsstrategi.

Stiplan 2013-2020

Syddjurs Kommune vedtog i 2013 en stiplan med det formål at planlægge og prioritere et sammenhængende stinet i Syddjurs Kommune og ud over kommunegrænsen. Cykelstien mellem Nimtofte og Djurs Sommerland er med i stiplanen .

Vejprojektet vurderes at være i overensstemmelse med Syddjurs stiplan 2013-2020, idet vejprojektet realiserer en planlagt forbindelse mellem Nimtofte og Djurs Sommerland.

Turismestrategien

Gennem de seneste fem år har Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune og Destination Djursland med udgangspunkt i den fælles turismestrategi "Vækst gennem oplevelser" arbejdet målrettet og strategisk på at udvikle turismen på hele Djursland.

Strategien fokuserer blandt andet på at udvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder på Djursland. Disse skal gennem øget professionalisering, udvikling og samarbejde skabe mere handlekraftige feriemål. I Syddjurs Kommune er bl.a. området ved Nimtofte udpeget som et særligt indsatsområde for produktudvikling og synliggørelse.

Vejprojektet støtter op om turismestrategien for området omkring Nimtofte, idet adgangsforholdene til området forbedres, og vejen tilpasses den forventede fremtidige trafikmængde

 
Miljøvurdering

VVM og miljøvurdering

Syddjurs Kommune har vurderet, at vejprojektet er VVM-pligtigt. Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse.

Med virkning fra maj 2017 er 2 lovgivninger lagt sammen til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Idet VVM og miljøvurdering for dette projekt er igangsat forud for lovens ikrafttræden, er VVM og miljøvurdering udarbejdet efter de daværende bekendtgørelser, men skrevet sammen i ét dokument.

VVM-redegørelsen omfatter miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg. Ifølge lov om miljøvurdering skal der foretages en strategisk miljøvurdering af kommune- og lokalplaner, som fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser til konkrete projekter. Miljøvurderingen er integreret i VVM-redegørelsen, der dermed både omfatter VVM-redegørelse efter VVM-bekendtgørelsen og miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Et ikke teknisk resume er indlagt som bilag bagerst i kommuneplantillægget.

Fravalgt alternativ

Der har været fremlagt et østligere beliggende alternativ, der ligger tættere på Nimtofte. Den alternative linjeføring er udlagt i Syddjurs Kommuneplan 2016 som en arealreservation.

Denne linjeføring blev fravalgt af flere årsager. Dels forløber den over et større antal naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, i forhold til det vestlige alternativ, samt flere naturtyper, der kan være levesteder for beskyttede bilag IV arter. Dels fordi Sorte Å ligger i en slugt på den strækning, hvor omfartsvejen skal passere, og der ville skulle etableres en landskabsbro. Denne løsning vil skabe mere omfattende ændringer end den valgte.

Den valgte linjeføring

Den valgte linjeføring er udlagt ca. 500m vest for Nimtofte. Omfartsvejen har en samlet længde på ca. 4.2 km. Til vejprojektet hører udretning af en kurve på Frederikslundvej ved Margrethelundvej samt en cykelsti langs den nordligste strækning af Randersvej frem til sammenkobling med rute 16.

Omfartsvejen anlægges med en samlet bredde på 16,5 m. Den består af 2 kørebaner på 4,0 meter (inkl. 0,5 meter kantbane). Kørebanerne omsluttes af rabatter på 2,0 meter i vejens vestlige side og 3,0 meter i den østlige. I vejens østlige side anlægges desuden en 2,5 meter bred dobbeltrettet fællessti (sti til både gående og cyklister) med en 1,0 meter bred yderrabat.

 
Retsvirkninger

Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens § 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen.

 
Klagevejledning

Kommuneplantillægget kan påklages, hvad angår retlige spørgsmål inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagelse. Du kan se mere på www.syddjurs.dk/klage

 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk