Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg 7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej

13 - Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte
6 - Boligområde i Hotel Hvide Hus
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
16 - Boligområde og blandet bolig - og erhvervsområde
12 - Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest
10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
15 - Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet
14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
 

7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej

Lokalcenterområde langs Løgtenvej

Plannavn Lokalcenterområde langs Løgtenvej 
Status Vedtaget 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 28. februar 2018 
Høringen starter 13. marts 2018 
Høringen slutter 8. maj 2018 
Dato for vedtagelse 20. juni 2018 
Dato for ikrafttræden 7. august 2018 
Dato for aflysning 7. august 2018 
Offentlig debat

I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag.

Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 08.05. 2018, hvor debatperioden udløber. Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes på mail til syddjurs@syddjurs.dk, eller pr. brev til Mobilitet,Plan og Udvikling, Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

Der afholdes offentligt møde om planforslagene tirsdag den 24.04 2018, kl. 18.30 i Hornslet Hallen, Stadionvej 4, 8543 Hornslet.

 
Download PDF pdf kpt07.pdf (3688 KB) 
Baggrund og formål

Baggrunden for at udarbejdelse af kommuneplantillægget var et konkret ønske om, at give mulighed for at etablere en større dagligvarebutik end maksimalt 1000 m2 indenfor kommuneplanrammen som er hvad den eksisterende kommuneplanramme giver mulighed for.

Formålet med kommuneplantillægget er at justere rammebestemmelserne, således at det fremadrettet er muligt at etablere dagligvarebutikker med et maksimalt bruttoetageareal på 1200 m2. Der kan i alt etableres 2400 m2 til dagligvarebutikker inden for kommuneplanrammen. 

 
Områdets beliggenhed og eksisterende forhold

Kommuneplanrammen er beliggende i den sydlige udkant af Hornslet, tæt på et større erhvervsområde, samt tæt på nye- og ældre boligområder.

Kommuneplanrammen grænser til Løgtenvej og Hornbjergvej gennemskærer området, mod øst grænser ramme området op til Rosenholm bæk og derefter Hornslet Erhvervspark. Mod vest ligger et eksisterende byggemarked med facade mod Løgtenvej.

Inden for rammeområdet ligger i dag en eksisterende dagligvarebutik samt flere mindre virksomheder.

 
Redegørelse

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold den maksimalebutiksstørrelse. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Syddjurs Kommuneplan 2016 er der udarbejdet et tillæg nr. 7 til denne.

 
Hovedstruktur

Målsætningen for Hornslet er i kommuneplan 2016 angivet som kommunens næststørste by, med den tredjestørste detailhandelsomsætning. I Hornslet er der et godt udbud af detailhandel, særligt indenfor dagligvareområdet. Udvalgsvareområdet er imidlertid præget af nærheden til Aarhus. Det er en udfordring, at konkurrere med Aarhus på udvalgsvareudbuddet. Syddjurs Kommune vil sikre og understøtte initiativer, der giver mulighed for at fastholde og udvikle det eksisterende udbud af udvalgsvarebutikker, samt at sikre arealer til nye dagligvarebutikker. Desuden er det i kommuneplanen fastlagt, at det i kommunens fem største byer, Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Kolind og Ryomgård, er muligt at udvide de udpegede eksisterende centerområder / mulige butiksområde i henhold til planlovens bestemmelser.

 
Retningslinjer

Det samlede maksimale bruttoetageareal til detailhandel er for Hornslet bymidte er fastlagt til 20.000 m2 i Syddjurs Kommuneplan 2016.

I en detailhandelsrapport fra 2008 er det i Hornslet opgjort, at der samlet er etableret 10.000 m2 bruttoetageareal anvendt til detailhandel. Dermed kan det konkluderes, at en udvidelse af rammen med 400 m2 fra maksimalt 2000 m2 til maksimalt 2400 m2 ikke er i modstrid med retninglinierne i Syddjurs Kommuneplan 2016.

 
Miljøvurdering

Miljøvurdering af planer og programmer

I henhold til § 2 i Bekendtgørelse Nr. 448 af 10/05/2017 (Miljøvurderingsbekendtgørelsen), jf. § 8, stk. 2 i LOV nr. 425 af 18/05/20161 (Miljøvurderingsloven).

I henhold til Miljøvurderingsloven, skal det for planer, som fastlægger rammer for fremtidig anlægstilladelse klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af de pågældende planer.

Planer skal miljøvurderes, såfremt indvirkningen på miljøet vurderes at være væsentlig. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, hvis planerne antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Syddjurs Kommune, Teknik & Miljø, har foretaget en screening af Lokalplan nr. 410 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 7, og har afgjort, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af planerne. Afgørelsen træffes med hjemmel i § 10 i Miljøvurderingsloven. Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at planerne ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøvurdering.

Beslutningen om at der ikke gennemføres en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

 

 
Retsvirkninger

I henhold til planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget.

Planlovens § 12, stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg.

Planlovens § 12, stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 
Klagevejledning

Afgørelser truffet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter kan påklages. Efter § 48 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), kan der klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter. Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planerne.

En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes digitalt til Planklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk, eller på www.virk.dk. En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnetinden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 10.04. 2018.

Du kan læse mere om klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside, på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Når Planklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 900 kr. fra privatpersoner og 1800 kr. fra virksomheder og organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk