Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg 6 - Boligområde i Hotel Hvide Hus

13 - Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte
6 - Boligområde i Hotel Hvide Hus
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
16 - Boligområde og blandet bolig - og erhvervsområde
12 - Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest
10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
15 - Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet
14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
 

6 - Boligområde i Hotel Hvide Hus

Boligområde i Hotel Hvide Hus

Plannavn Boligområde i Hotel Hvide Hus 
Status Vedtaget 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 30. maj 2018 
Høringen starter 12. juni 2018 
Høringen slutter 7. august 2018 
Dato for vedtagelse 19. september 2018 
Dato for ikrafttræden 9. oktober 2018 
Download PDF pdf forslag-kpt6_hvide_hus_vej_1.pdf (1034 KB) 
Baggrund og formål

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til områdets anvendelse til erhvervsformål. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Syddjurs Kommuneplan 2016, er der udarbejdet et tillæg nr. 6 til denne.

 

 

 
Indhold

Tillægget justerer de generelle og specifikke rammebestemmelser for område 1.1.E10 og udlægger kommuneplanrammen til boligformål. Herefter benævnes rammeområdet 1.1.B33

Det er vurderet, at ændringen af kommuneplanrammerne er en mindre væsentlig justering af rammen og dermed er der ikke krav om forudgående offentlig høring jf. planlovens §23 c.

 
Områdets beliggenhed og eksisterende forhold

Området er beliggende i den nordlige del af Ebeltoft by på skrænten mellem byen og strandarealet. Mod nord ligger en nyere eksisterende punkthusbebyggelse, og mod øst ligger den gennemgående vej Strandgårdshøj. Mod syd grænser området op til en del af det tidligere hotelkompleks Hotel Hvide Hus, som i dag er ombygget og anvendes til ejerlejligheder. Mod vest er der udsigt til Ebeltoft Vig, og umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger Reberbanen, som er tilkørselsvej til flere private enfamilieboliger.

 
Redegørelse

Tillægget justerer rammebestemmelserne i område nr. 1.1.E10, som efter kommuneplantillæggets endelige vedtagelse vil blive betegnet med rammenummer 1.1.B33. I dag giver kommuneplanramme 1.1.E10 mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsformål i form af hotel. Dette ændres med kommuneplantillægget, således at området kan omdannes til boligområde i form af etageboliger. Kommuneplantillægget ændrer ikke bebyggelsens omfang. Det tilføjes dog, at bebyggelsens arkitektoniske hovedtræk og karakter skal bevares.

 
Hovedstruktur

Det overordnede princip for byudviklingen af Syddjurs Kommune tager udgangspunkt i en inddeling af kommunen i ”Det grønne bånd”, ”Det blå bånd” og Ebeltoft, der udgør tre vækstområder med særlige forudsætninger for at fungere som vækstmotorer for kommunens udvikling.

Med udpegningen af de tre vækstområder, ønsker byrådet, at byudviklingen sker i tilknytning til de eksisterende trafikkorridorer og hoved infrastrukturen i form af letbane, hovedveje og busser. Og at den sker, hvor en markedsdreven udvikling allerede er i gang. Ligeledes er det i disse områder, at størstedelen af kommunens arbejdspladser i dag er lokaliseret, og hvor private såvel som offentlige investeringer er planlagt. Dermed prioriteres byvækst og byudvikling der, hvor den understøtter infrastruktur, den kollektive transport og den øvrige private og offentlige service.

 

 
Retningslinjer

Lokalplanen er i overensstemmelse med de overordnede retningslinier for bosætning, som i uddrag er gengivet i afsnittet ovenfor. Med den nye lokalplan nedlægges et udtjent og nedslidt hotel, som derefter omdannes til boliger i forskellige størrelser, som forventes at tiltrække både unge såvel som ældre.

 
Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 8, stk. 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(VVM). Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

 

 
Retsvirkninger

Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens § 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen.

 
Klagevejledning

Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk.

En evt. klage skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 11. juli 2018.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for annonceringen af denne, dvs. senest den 12. december 2018

Du kan finde klagevejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets

hjemmeside, på www.nmkn.dk/klage.

 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk