Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg 16 - Boligområde og blandet bolig - og erhvervsområde

15 - Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet
14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
13 - Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte
6 - Boligområde i Hotel Hvide Hus
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
16 - Boligområde og blandet bolig - og erhvervsområde
12 - Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest
10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
 

16 - Boligområde og blandet bolig - og erhvervsområde

Boligområde og blandet bolig - og erhvervsområde

Plannavn Boligområde og blandet bolig - og erhvervsområde 
Status Forslag 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 30. januar 2019 
Høringen starter 6. februar 2019 
Høringen slutter 2. april 2019 
Offentlig debat

Før udarbejdelse af et kommuneplantillæg skal der jf. Planlovens § 23 c, indkaldes idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammebestemmelser kan man undlade denne forudgående høring.

I nærværende tilfælde er der tale om en mindre ændring af kommuneplanrammerne, og der har således ikke været afholdt forudgående offentlig høring.

Byrådet har den 30. januar 2019 godkendt kommuneplantillægget som forslag. Forslaget er fremlagt i otte ugers offentlig høring i perioden fra d. 5. februar 2019 til d. 2. april 2019. I høringsperioden har borgere og foreninger m.fl. mulighed for at fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser.

Forslaget til kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort tirsdag den 5. februar 2019 på kommunens hjemmeside, og i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune.

Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring området, som er omfattet af forslaget til kommuneplantillægget, samt en række myndigheder og foreninger m.fl.

Forslaget til kommuneplantillægget kan desuden ses på Syddjurs Kommunes Borgerservice-centre, på kommunens hjemmeside (kommuneplan.syddjurs.dk/dk/kommuneplan-2016/tillaeg/), samt på Miljøministeriets portal for planlægning (www.plandata.dk).

 

 
Download PDF pdf forslag-kpt16_stationsvej_mrke.pdf (5472 KB) 
Baggrund og formål

Der udarbejdes et kommuneplantillæg med henblik på, at opnå overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelse og lokalplanens bestemmelser.

Rammeområde 9.1.BE9 opdeles i to rammeområder, 9.1.BE11 og 9.1.B16.

Rammeområde 9.1.BE11 udlægges til Blandet Bolig og Erhverv.
I en del af området må der udøves erhverv i miljøklasse 1-2. Boligerne skal opføres som tæt-lave boliger.

Rammeområde 9.1.B16 udlægges til Boligformål som etageboligområde.

 
Miljøvurdering

I henhold til § 3 stk. 1, nr. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der i medfør af planloven tilvejebringes lokalplaner eller andre planer og programmer, der omfatter fysisk planlægning og arealanvendelse, herunder tillæg til kommuneplaner.

Ifølge lovens § 3 stk. 2 skal der dog kun udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen må antages at have væsentlig indvirkning på miljøet.

BAGGRUND FOR VURDERING

Tillægget har til formål at omdanne et eksisterende - men udtjent - erhvervsområde til et blandet bolig og erhvervsområde med mulighed for kontor og liberalt erhverv inden for miljøklasse 1-2.

Syddjurs Kommune har foretaget en screening af kommuneplantillægget, der alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og har på baggrund af nedenstående betragtninger vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen.

Beslutningen om, at planen ikke kræver miljøvurdering, er truffet på baggrund af, at planen udelukkende fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, hvor anvendelsen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 
Retsvirkninger

I henhold til Planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12, stk. 2 og stk. 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget.

§ 12, stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg.

§ 12, stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzone og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse og bebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 
Klagevejledning

Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

En evt, klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk.

Når du klager skal du betale et gebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være indsendt inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag, dvs. senest den 5. marts 2019.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for annonceringen af denne, dvs. senest den 5. august 2019.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside, på www.naevneneshus.dk

 

 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk