Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg 15 - Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet

14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
13 - Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte
6 - Boligområde i Hotel Hvide Hus
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
16 - Boligområde og blandet bolig - og erhvervsområde
12 - Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest
10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
15 - Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet
 

15 - Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet

Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet

Plannavn Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet 
Status Forslag 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 24. oktober 2018 
Høringen starter 6. november 2018 
Høringen slutter 1. januar 2019 
Offentlig debat

Forslagene er fremlagt til offentligt debat i perioden fra den 6. november 2018 til den 1. januar 2019.

I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag. Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 1. januar 2019, hvor debatperioden udløber.

Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til syddjurs@syddjurs.dk eller med almindelig post til Syddjurs Kommune, ’Plan, Udvikling og Mobilitet’, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Herefter tager byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller
ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

 
Download PDF pdf forslag_-_lp_418__kpt_15_26-10-2018_m-annonceforklaede.pdf (12747 KB) 
Baggrund og formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på, at opnå overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplanens bestemmelser. Rammebestemmelserne for specifik anvendelse, max. bebyggelesesprocent samt max. antal etager ændres med kommuneplantillæg nr. 15. Herudover udtages notat om udformningsprincipper.
Kommuneplantillæggets afgrænsning omfatter desuden 4 eksisterende boliger udenfor det
foreslåede lokalplanområde, da disse umiddelbart kan indeholdes i de foreslåede
rammebestemmelser.

 
Redegørelse

Der udarbejdes et kommuneplantillæg med henblik på, at opnå overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelse og lokalplanens bestemmelser.

Kommuneplanramme nr. 2.1.B20 aflyses delvist. Teknisk genudlægges 2.1.B20 som kommuneplanramme nr. 2.1.B39 med samme indhold, dog med tilrettet rammeafgrænsning, således kommuneplanrammen for 2.1.B39 (tidl. 2.1.B20) "fratrækkes" afgrænsningen for kommuneplanramme nr. 2.1.B38.

Rammebestemmelserne i kommuneplanramme nr. 2.1.B38 for Generel anvendelse, Fremtidig zonestatus, Eksisterende zonestatus, Beregningsmetode for bebyggelsesprocent og Max. højde (m.) videreføres med kommuneplantillægget.
Rammebestemmelserne i kommuneplanramme nr. 2.1.B38 for Specifik anvendelse, Max. bebyggelsesprocent (%) og Max. antal etager ændres med kommuneplantillægget til 'blandet boligområde' med en max. bebyggelsesprocent (%) på 35, i max. 2 etager, og med en max. højde på 8,5 meter. Herudover udtages notat om udformningsprincipper.

 
Miljøvurdering

Kommunen har på baggrund af en screening vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 8, stk. 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

 
Retsvirkninger

I henhold til planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget.

§ 12 stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg.

§ 12 stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet
af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 

Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan byrådet efter planlovens § 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen.

 
Klagevejledning

Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk.
En evt. klage skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 4. december 2018.
Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt fo r private og virksomheder.
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.
Hvis du vil indbringe afg ørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for annonceringen af denne, dvs. senest den 6. maj 2019.
Du kan finde klagevejledningen på Miljø- og Fødevarek lagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk/klage.

 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk