Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg 14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind

15 - Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet
14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
13 - Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte
6 - Boligområde i Hotel Hvide Hus
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
16 - Boligområde og blandet bolig - og erhvervsområde
12 - Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest
10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
 

14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind

Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind

Plannavn Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind 
Status Vedtaget 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 21. marts 2018 
Høringen starter 3. april 2018 
Høringen slutter 29. maj 2018 
Dato for vedtagelse 29. august 2018 
Dato for ikrafttræden 11. september 2018 
Offentlig debat

Før udarbejdelse af et kommuneplantillæg skal der jf. Planlovens § 23 c, indkaldes idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammebestemmelser kan man undlade denne forudgående høring.

Forud for udarbejdelsen af nærværende kommuneplantillæg blev der indkaldt idéer og forslag i perioden fra d. 9. februar 2018 til d. 27. februar 2018. Der indkom ingen bemærkninger høringsfasen.

Byrådet godkendte d. 21. marts 2018 kommuneplantillægget som forslag. Forslaget var fremlagt i otte ugers offentlig høring i perioden fra d. 3. april 2018 til d. 29. maj 2018. I høringsperioden havde borgere og foreninger m.fl. mulighed for at fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. Der indkom ingen bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser i høringsfasen.

Forslaget til kommuneplantillægget blev offentligt bekendtgjort d. 3. april 2018 i
Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs
Kommune.

Samtidig med offentliggørelsen blev forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring området, som er omfattet af forslaget til kommuneplantillægget, samt en række myndigheder og foreninger m.fl.

Kommuneplantillægget blev endeligt vedtaget i Byrådet d. 29. august 2018. Det endeligt vedtagne kommuneplantillæg blev offentligt bekendtgjort d. 11. september 2018 i Adresseavisen Syddjurs og på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

 
Download PDF pdf kpt_nr-14_enggrdsbakken_kolind_m-annonceforklde.pdf (7001 KB) 
Redegørelse

Interessen for bosætning i Kolind har vist sig større end forventet, og Syddjurs Kommune har derfor udarbejdet et kommuneplantillæg med tilrettede kommuneplanrammer ved Højsletvej og Enggårdsbakken.

Dele af arealet har tidligere været udlagt i kommuneplanen (se illustrationer nedenfor), men blev udtaget i forbindelse med udarbejdelse og revision af Syddjurs Kommuneplan 2016, idet Erhvervsstyrelsen stiller krav om, at kommunerne ikke udlægger mere areal til bosætning, end der vurderes nødvendigt indenfor en planlægningsperiode på 12 år.

Dele af den eksisterende kommuneplanramme 6.1.B14 blev på baggrund af ovenstående arealudlægsvurdering udtaget. Dog har det sidenhen vist sig, at interessen for bosætning i Kolind er større end forventet, hvorfor Syddjurs Kommune imødekommer interessen, og omlægger kommuneplanrammen i det specifikke område.

Lokalplan nr. 92 - Boligområde i Søndermarken, Kolind - lå forud for vedtagelsen af nærværende kommuneplantillæg indenfor kommuneplanramme 6.1.B14. Bestemmelserne i lokalplanen fastlægger, at der ikke kan etableres bebyggelse udenfor de byggefelter, som er beskrevet i planen.

På grundlag af lokalplanens bestemmelser er dele af kommuneplanrammen omlagt til ’rekreativt område’ (ca. 5,75 ha), så rammeområdet tilsvarer arealernes faktiske brug. De resterende områder fortsat rammelagt som ’boligområde’. Det samlede rammeareal for ’boligområde’ er ikke steget væsentligt (fra ca. 13,2 ha til ca. 13,8 ha.).
Teknisk er rammerne for ’boligområde’ opdelt med flere på hinanden følgende rammenumre, men indholdet i kommuneplanrammerne er altovervejende identiske med den forhenværende kommuneplanramme 6.1.B14.

 
Miljøvurdering

Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Syddjurs Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 
Retsvirkninger

I henhold til planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget.

§ 12 stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg.

§ 12 stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet
af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 
Klagevejledning

Den endelige vedtagelse af ovennævnte plan kan påklages til Planklagenævnet.

Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål om tilblivelsen af en plan påklages. Dette betyder, at du fx kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk.

En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 9. okt. 2018.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 11. mar. 2019.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside - www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk