Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg 14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind

12 - Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest
10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
6 - Boligområde i Hotel Hvide Hus
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
 

14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind

Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind

Plannavn Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind 
Status Forslag 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 21. marts 2018 
Høringen starter 3. april 2018 
Høringen slutter 29. maj 2018 
Offentlig debat

Forslagene er fremlagt til offentligt debat i perioden fra den 3. april 2018 til den 29. maj 2018. Der afholdes ikke offentligt møde om kommuneplantillægget.

I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag.

Bemærkninger til ovennævnte kommuneplantillægforslag skal være kommunen i hænde senest den 29. maj 2018, hvor debatperioden udløber.

Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til:
syddjurs@syddjurs.dk eller med almindelig post til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Herefter tager byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte kommuneplantillæg.

 
Download PDF pdf forslag-kpt14_enggaardsbakken_kolind.pdf (6793 KB) 
Redegørelse

Interessen for bosætning i Kolind har vist sig større end forventet, og Syddjurs Kommune har derfor udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg med tilrettede kommuneplanrammer ved Højsletvej og Enggårdsbakken.

Dele af arealet har tidligere været udlagt i kommuneplanen (se illustrationer nedenfor), men blev udtaget i forbindelse med udarbejdelse og revision af Syddjurs Kommuneplan 2016, idet Erhvervsstyrelsen stiller krav om, at kommunerne ikke udlægger mere areal til bosætning, end der vurderes nødvendigt indenfor en planlægningsperiode på 12 år.

Dele af den eksisterende kommuneplanramme 6.1.B14 blev på baggrund af ovenstående arealudlægsvurdering udtaget. Dog har det sidenhen vist sig, at interessen for bosætning i Kolind er større end forventet, hvorfor Syddjurs Kommune imødekommer interessen, og omlægger kommuneplanrammen i det specifikke område.

Lokalplan nr. 92 - Boligområde i Søndermarken, Kolind - ligger indenfor kommuneplanramme 6.1.B14.
Bestemmelserne i lokalplanen fastlægger, at der ikke kan etableres bebyggelse udenfor de byggefelter, som er beskrevet i planen.

På grundlag af lokalplanens bestemmelser omlægges dele af kommuneplanrammen til ’rekreativt område’ (ca. 5,75 ha), så rammeområdet tilsvarer arealernes faktiske brug. De resterende områder rammelægges fortsat som ’boligområde’. Det samlede rammeareal for ’boligområde’ stiger ikke væsentligt (fra ca. 13,2 ha til ca. 13,8 ha.). Teknisk opdeles rammerne for ’boligområde’ med flere på hinanden følgende rammenumre, men indholdet i kommuneplanrammerne vil altovervejende være identiske med den forhenværende kommuneplanramme 6.1.B14.

 
Miljøvurdering

Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Syddjurs Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 
Retsvirkninger

I henhold til planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget.

§ 12 stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg.

§ 12 stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet
af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 
Klagevejledning

Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk.

En evt. klage skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 1. maj 2018.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for annonceringen af denne, dvs. senest den 3. oktober 2018.

Du kan finde klagevejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk/klage

 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk