Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg 13 - Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte

16 - Boligområde og blandet bolig - og erhvervsområde
12 - Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest
10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
15 - Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet
14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
13 - Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte
6 - Boligområde i Hotel Hvide Hus
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
 

13 - Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte

Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte

Plannavn Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte 
Status Forslag 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 28. november 2018 
Høringen starter 4. december 2018 
Høringen slutter 29. januar 2019 
Offentlig debat

Før udarbejdelse af et kommuneplantillæg skal der jf. Planlovens § 23 c indkaldes ideer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammebestemmelser kan man undlade denne forudgående offentlig høring.

I nærværende tilfælde er der tale om en mindre ændring og der har således ikke været afholdt forudgående offentlig høring.

Byrådet har den 28. november 2018 godkendt kommuneplantillægget som forslag. Forslaget fremlægges i otte ugers offentlig høring i perioden fra den 4. december 2018 til den 29. januar 2019. I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser.

Forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort den 4. december 2018 i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune.

Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring området, som er omfattet af forslaget til kommuneplantillæg, samt en række myndigheder og foreninger m.fl.

Der afholdes offentligt borgermøde om forslag til kommuneplantillæg tirsdag den 8. januar 2019 kl. 17.00 i Djurs Sommerland, Randersvej 17, 8581 Nimtofte (vi mødes ved indgangen/billetlugen kl. 17.00)

Forslaget til kommuneplantillæg kan ses på Syddjurs Kommunes borgerservicecentre, på kommunens hjemmeside på www.syddjurs.dk/planforslag, samt på Miljøministeriets portal for planlægning på www.plandata.dk.

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den 29. januar 2019, indenfor åbningstiden.

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser kan sendes med e-mail til kommunens e-mail-adresse:

syddjurs@syddjurs.dk

eller med almindelig post til:

Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Herefter tager Byrådet endelig stilling til kommuneplantillægget og vurderer, om der skal ske ændringer som følge af de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, eller om forslaget skal vedtages endeligt uden ændringer.

Når kommuneplantillægget er vedtaget endeligt i Byrådet vil det endelige kommuneplantillæg være gældende fra og med den dato hvor den endelige vedtagelse offentliggøres i avisen.

 
Download PDF pdf forslag_kpt13_djurs_sommerland_feriepark.pdf (1401 KB) 
Redegørelse

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs kommuneplan 2016 med henblik på at opnå overensstemmelse mellem kommuneplanens rammer for lokalplanlægning og lokalplanen.

Lokalplanens område ligger indenfor henholdsvis kommuneplanens ramme for anvendelse til feriecenter, henholdsvis forlystelsespark. Idet lokalplanen ikke omfatter anvendelse til forlystelsespark tilrettes afgrænsningen for kommuneplanens rammer for området.

Dertil kommer, at lokalplanen foruden "feriecenter", også giver mulighed for etablering af en "campingplads".

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen tilrettes således hvad angår afgrænsningen, men også hvad angår den specifikke anvendelse, således at der opnås en fleksibilitet i placeringen af campingpladsen indenfor området.

Der foretages endvidere en forenkling af rammebestemmelserne.

 
Retsvirkninger

I henhold til planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget.

§ 12, stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg.

§ 12, stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk