Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg 12 - Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest

13 - Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte
6 - Boligområde i Hotel Hvide Hus
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
16 - Boligområde og blandet bolig - og erhvervsområde
12 - Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest
10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
15 - Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet
14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
 

12 - Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest

Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest

Plannavn Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest 
Status Vedtaget 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 20. juni 2018 
Høringen starter 26. juni 2018 
Høringen slutter 4. september 2018 
Dato for vedtagelse 19. december 2018 
Dato for ikrafttræden 8. januar 2019 
Offentlig debat

Før udarbejdelse af et kommuneplantillæg skal der jf. Planlovens § 23 c, indkaldes idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammebestemmelser kan man undlade denne forudgående høring.

Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget, blev der indkaldt idéer og forslag i perioden fra d. 23. januar 2018 til d. 6. februar 2018. Der indkom ialt 13 høringssvar i løbet af høringsfasen, som indgik som en del af beslutningsgrundlaget for disponeringen af planforslaget.

Byrådet godkendte d. 20. juni 2018 kommuneplantillægget som forslag. Forslaget var fremlagt i ti ugers offentlig høring sideløbende med Lokalplan nr. 416 for boligområde ved Lappedykkervej i Mørke vest.

Planforslagene var fremlagt til offentligt debat i perioden fra den 26. juni 2018 til den 4. september 2018.

Der blev holdt offentligt møde om planforslagene torsdag den 16. august 2018, kl. 17.00 i cafeteriaet i Mørke hallen, Drosselvej 1, 8544 Mørke.

Der indkøm i debatperioden i alt 37 høringssvar fra borgere, beboere, grundejerforeninger, distriktsråd mv.

Behandlingen af høringssvarene gav anledning til følgende ændringer i kommuneplantillægget:

• "Sydspidsen" indenfor den foreslåede kommuneplanramme 9.1B15 udtages som boligområde og udlægges i stedet til rekreativt område.

• Endvidere er bestemmelserne for rammeområderne 9.1.B14 og 9.1.B15 tilrettet så bygningshøjden begrænses til maksimalt 7,5 meter og etageantal begrænses til maksimal 1 etage, dog med mulighed for ved skrånende terræn, at huset fremstår i 2 etager på den laveste del af grunden.

Den reviderede strukturplan er tilrettet i begge planers redegørelse på lokalplanens side 9 og kommuneplantillægets side 5, så den sydligste del af rammeområde 9.1.B15 er udtaget og i stedet indgår som en del af den rekreative ramme 9.1.R4. Rammeområdernes afgrænsning tilrettes som en konsekvens af dette.

Forslaget til kommuneplantillægget blev offentligt bekendtgjort d. 26. juni 2018 i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Samtidig med offentliggørelsen blev forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring området, som er omfattet af forslaget til kommuneplantillægget, samt en række myndigheder og foreninger m.fl.

Kommuneplantillægget blev endeligt vedtaget i Byrådet d. 19. december 2018. Det endeligt vedtagne kommuneplantillæg blev offentligt bekendtgjort d. 8. januar 2018 i Adresseavisen Syddjurs og på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

 
Download PDF pdf kpt12.pdf (3690 KB) 
Baggrund og formål

Syddjurs Kommune har igangsat udarbejdelse af lokalplanlægning for den sidste ubebyggede del af den eksisterende kommuneplanramme 9.1.B6 med baggrund i efterspørgsel efter flere byggegrunde til boliger i Mørkes vestlige bydel.

Vejplanlinien for omfartsvejen om Mørke er samtidig blevet udtaget af den statslige planlægning.

Med udtagelsen af omfartsvejen vurderes arealet ned mod Lykkenvej, at være en naturlig udviklingsretning for Mørke mod vest.

Området som helhed ligger på det skrånende terræn ned mod Mørke Mose med et samlet terrænfald på mellem 8 og 10 meter.

Indenfor de eksisterende kommuneplanrammer, planlægges der et vejudlæg, der skal forbinde Mosevej og Gl. Mørkevej, som vist på nedenstående kort.

Byrådet har på den baggrund besluttet at fremlægge kommuneplantillæg, der udlægger nyt boligområde i kommuneplanens rammer til tæt-lav og åben-lav helårsboligbebyggelse, udlægger rekreative områder samt ophæver kommuneplanens reservation til vejudlæg.

 

 
Indhold

Med kommuneplantillægget udlægges området til henholdsvis bolig- og rekreative arealer. Rammeområderne vil både omfatte en del af eksisterende grønne områder indenfor gældende lokalplaner og fremtidige. Der skabes således rekreative kiler mellem bebyggelserne, som sikrer at nye boligområder har en gradvis større åbenhed ud mod Mørke Mose og de åbne områder syd og vest for Mørke.

Med kommuneplantillægget udlægges nye rammer for boliger og rekreative arealer i Mørke vest, svarende til et samlet nyt areal på ca. 9 hektar.

Jf. nye regler i Planloven skal kommunen redegøre for, at der ikke udlægges et areal til boliger på mere end det forventede behov i en 12-årig periode. Da der i forbindelse med Kommuneplan 2016 blev vurderet, at der i Mørke var rummelighed til mere end 12 års forventet udvikling, skal der således fjernes et tilsvarende areal i de eksisterende boligrammer i Mørke.

Den sydvestlige del af område 9.1.B8, udgør ca. 1,4 ha. Området er privat ejet. Syddjurs Kommune har ikke modtaget konkrete henvendelser om ønsker om udvikling af området, og med dette kommuneplantillæg foreslås arealet udtaget af kommuneplanrammen. Tilsammen med udtagning af grønne kiler, vil man komme tæt på et neutralt arealregnskab.

 

REVIDERET STRUKTURPLAN

Der har i den tidligere Rosenholm Kommune været arbejdet med området ud fra en strukturplan jf. illustration på side 4. Strukturplanens område var afgrænset mod vest af en planlagt omfartsvej.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 416 og dette kommuneplantillæg, er strukturplanen således revideret og set i sammenhæng med denne udviklingsretning.

Den reviderede strukturplan tager udgangspunkt i principper fra den oprindelige strukturplan. Dog er den oprindelige skitserede bebyggelse på sokkelgrunde i en "frugtlund" ændret således, at bebyggelsesstrukturen umiddelbart syd for lokalplanområdet, er gentaget. Denne bebyggelsesstruktur er kendetegnet ved, at traditionelle parcelhusgrunde er placeret langs en intern boligvej, der er udlagt i en variabel bredde med gode muligheder for leg og ophold samt vendepladser.

Ændringen har baggrund i, at der hovedsagligt efterspørges traditionelle parcelhusgrunde i denne del af Mørke.

Imellem bebyggelserne er brede grønne kiler, som skaber mulighed for at en stor del af grundene får adgang og udsigt til landskabet.

Bebyggelsesstrukturen længst mod vest er affødt af det skrånende terræn og udgør således en randbebyggelse med smalle kiler mellem bebyggelserne.

 
Hovedstruktur

Det fremgår af Kommuneplanens hovedstruktur at Syddjurs Byråd vil gennemføre en opgradering af stationen frem mod letbanens åbning med henblik på at udnytte de muligheder den kommende letbane giver for byen.

Den politisk prioriterede områdefornyelse er under færdiggørelse og særligt et forskønnelsesprojekt i tilknytning til Ebeltoftvej - Randersvej og stationsområdet, er under færdiggørelse med henblik på at styrke Mørke som bosætningsområde.

Byområderne vest for hovedvejen er præget af flere grønne, offentlige områder, ligesom Gl. Mørke fremstår med sin oprindelige landsbyidyl.

 
Retningslinjer

Herudover udtages retningslinje for planlagte veje.

 
Rammer

Kommuneplantillægget ændrer i afgrænsningen af de eksisterende kommuneplanrammer nr. 9.1.B6, som fremover får rammenummer 9.1.B12, idet der udtages dele af rammen, som i stedet indgår i en samlet rekreativ ramme med rammenummer 9.1.R4. Herudover udtages en del af rammeområdet 9.1.B8, og den resterende ramme får i stedet rammenummer 9.1.B11. Der ændres ikke i rammebestemmelserne for disse områder.

Der udlægges ialt 3 nye rammeområder til boligområder med rammenumrene 9.1.B13, 9.1.B14 og 9.1.B15.

 
Anden planlægning

Rammeområdet grænser op til bevaringsværdige landskaber og geologiske bevaringsværdige områder vest og syd for Lykkenvej. På den baggrund skal det sikres i forbindelse med lokalplanlægningen, at området ikke indebærer væsentlige forringelser af områdernes landskabelige og naturmæssige værdier.

Arealet ligger desuden som en del af oplande til sårbare Natura 2000 områder. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 230 Kaløskovene og Kalø Vig, der ligger 6,7 km mod sydøst. Området er følsomt overfor tilførsel af næringsstoffer, dræning og skovdrift. Den aktuelle lokalplan åbner dog ikke op for påvirkninger, der kan bidrage til en skade på Natura2000-området.

Lokalplanområdet afvander til Natura2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, der er sårbar overfor tilførsel af fosfor og kvælstof. Da området kloakeres, og regnvand nedsives på egen grund i stedet for at udledes til overfladevand, vil der ikke være en udvaskning til Randers Fjord.

Det kan derfor afvises, at planen i sig selv i i kombination med andre planer eller projekter vil medføre en skade på natura2000-områder.

 
Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Ifølge "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter" skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Syddjurs Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 8, stk. 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

 
Retsvirkninger

I henhold til planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget.

§ 12 stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg.

§ 12 stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 
Klagevejledning

Den endelige vedtagelse af ovennævnte plan kan påklages til Planklagenævnet.

Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål om tilblivelsen af en plan påklages. Dette betyder, at du fx kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk.

En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 5. februar 2019.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 8. juli 2019.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside, på www.naevneneshus.dk

 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk