Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg 10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III

14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
6 - Boligområde i Hotel Hvide Hus
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
 

10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III

Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III

Plannavn Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III 
Status Forslag 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 21. marts 2018 
Høringen starter 3. april 2018 
Høringen slutter 29. maj 2018 
Offentlig debat

I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag.

Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den 29.05.2018, hvor debatperioden udløber. Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes på mail til syddjurs@syddjurs.dk, eller pr. brev til Plan, Udvikling & Mobilitet, Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

Der afholdes offentligt møde om planforslagene tirsdag den 24.04.2018, kl. 17.00 i Hornslet Hallen, Stadionvej 4, 8543 Hornslet.

 
Download PDF pdf forslag-kpt10_vendehoej_etape_iii.pdf (5330 KB) 
Baggrund og formål

Der udarbejdes et kommuneplantillæg med henblik på, at opnå overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelse og lokalplanens bestemmelser, samt at tilrette afgrænsningen af rammeområderne, således de to eksisterende rammeområder samles til ét samlet rammeområde.

Rammebestemmelserne for Generel anvendelse, Fremtidig zonestatus, Eksisterende zonestatus, Max. bebyggelsesprocent (%) og Beregningsmetode for bebyggelsesprocent videreføres med kommuneplantillægget.

Rammebestemmelserne for Specifik anvendelse, Max. antal etager og Max. højde (m.) ændres med kommuneplantillægget til Blandet boligområde i max. 2 etager med en max. højde på 8,5 meter for det samlede rammeområde. Herudover udtages notat om udformningsprincipper.

 
Områdets beliggenhed og eksisterende forhold

Kommuneplanrammen er belligende i den sydøstlige del af Hornslet.

Kommuneplanrammen afgrænses mod nord af et planlagt vejudlæg i forlængelse af
forbindelsesvejen Vendehøj, mod vest og sydvest af Eskerodvej, og mod øst og
sydøst af Asylvej.

 
Miljøvurdering

Kommunen har på baggrund af en screening vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 8, stk. 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

 

 
Retsvirkninger

I henhold til Planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12, stk. 2 og stk. 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget. § 12, stk. 2 om rækkefølgebestemmeler er ikke relevant for dette tillæg. § 12, stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzone og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse og bebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 
Klagevejledning

Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk.
En evt. klage skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 1. maj 2018.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for annonceringen af denne, dvs. senest den 3. oktober 2018.

Du kan finde klagevejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside: www.nmkn.dk/klage.

 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk