Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Tillæg 10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III

16 - Boligområde og blandet bolig - og erhvervsområde
12 - Område til bolig- og rekreative formål i Mørke vest
10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III
15 - Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet
14 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind
13 - Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte
6 - Boligområde i Hotel Hvide Hus
7 - Lokalcenterområde ved Løgtenvej
 

10 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III

Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III

Plannavn Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III 
Status Vedtaget 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Dato for godkendelse af forslag 21. marts 2018 
Høringen starter 3. april 2018 
Høringen slutter 29. maj 2018 
Dato for vedtagelse 26. juni 2018 
Dato for ikrafttræden 3. juli 2018 
Offentlig debat

Kommuneplantillægget har været fremlagt til offentligt debat i perioden fra den 3. april 2018 til den 29. maj 2018. Der blev afholdt offentligt borgermøde i Hornslet Hallen d. 24. april 2018. I høringsperioden kunne borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag. Der indkom 5 bemærkninger/indsigelser i debatperioden.

 
Download PDF pdf kpt10.pdf (5971 KB) 
Baggrund og formål

Der udarbejdet et kommuneplantillæg med henblik på, at opnå overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelse og lokalplanens bestemmelser, samt at tilrette afgrænsningen af rammeområderne, således de to forhenværende rammeområder samles til ét samlet rammeområde.

Rammebestemmelserne for Generel anvendelse, Fremtidig zonestatus, Eksisterende zonestatus, Max. bebyggelsesprocent (%) og Beregningsmetode for bebyggelsesprocent er videreført med kommuneplantillægget.

Rammebestemmelserne for Specifik anvendelse, Max. antal etager og Max. højde (m.) er ændret med kommuneplantillægget til Blandet boligområde i max. 2 etager med en max. højde på 8,5 meter for det samlede rammeområde. Herudover er udtaget notat om udformningsprincipper.

 
Områdets beliggenhed og eksisterende forhold

Kommuneplanrammen er belligende i den sydøstlige del af Hornslet.

Kommuneplanrammen afgrænses mod nord af et planlagt vejudlæg i forlængelse af
forbindelsesvejen Vendehøj, mod vest og sydvest af Eskerodvej, og mod øst og
sydøst af Asylvej.

 
Miljøvurdering

Kommunen har på baggrund af en screening vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. § 8, stk. 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

 

 
Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må ejendomme inden for lokalplanens område kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.
Efter planlovens § 12 kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse som er i strid med kommuneplanen.

 
Klagevejledning

Den endelige vedtagelse af ovennævnte plan kan påklages til Planklagenævnet. Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun retlige spørgsmål om tilblivelsen af en plan påklages. Dette betyder, at du fx kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 31. juli 2018. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest d. 3. januar 2019.
Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside - www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk