Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Kladde 12.12.R14

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

12.12.R14 - Rekreativt område til udvidelse af Djurs Sommerland

Plannavn Rekreativt område til udvidelse af Djurs Sommerland 
Plannummer 12.12.R14 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Notat om områdets anvendelse

Området må anvendes til udvidelse af forlystelsesparken Djurs Sommerland. Der må ikke etableres forlystelser på østsiden af Sorte Å. Bebyggelse til cafeterier/restauranter, udsalgssteder, stalde, toiletter, kontorer, foredragssal og lign., som skønnes at have et naturligt tilhørsforhold til et fritids- og forlystelsesområde, bestyrerbolig samt parkering.

 
Bebyggelsens omfang og udformning

Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. højde: 8,5 m også for flagmaster, lysmaster, lysguirlander og lign. Dog kan der etableres forlystelsesfaciliteter i en højde op til kote 60.

 
Krav til opholds- og friarealer

Al bebyggelse (fx. cafeterier, udsalgssteder, stalde og toiletter) må kun benyttes i parkens åbningssæson, undtaget herfra er bestyrerboligen, værksteder, lagerfaciliteter, kontorer og personalerum samt lejlighedsvis udlejning af restaurationsfaciliteter.

 
Miljøforhold

I forbindelse med lokalplanlægningen skal der tages hensyn til grundvandets sårbarhed, bilag IV arter og andre naturinteresser gennem disponeringen af arealerne og eventuelle afværgeforanstaltninger.

Det eksisterende vandløb (Sorte Å) skal bevares i sit hidtidige forløb.

Eksisterende beplantning skal i videst mulig omfang bevares og suppleres med ny beplantning og evt. jordvolde. Et 2 m højt hegn skal opsættes om selve forlystelsesparken.

 
Infrastruktur

Området skal vejbetjenes via den eksisterende forlystelsespark.

Indenfor området til parkeringsplads og vejadgang må opføres toiletter, billetteringsbygninger og mindre salgsboder mv. med en max. høj 5.5 m, dog med byrådets særlige tilladelse på op til max. højde 8,5 m.

 
Specifik anvendelse
 
Nuværende zonestatus Landzone 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk