Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Aflyst 12.12.R11

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

12.12.R11 - Rekreativt område til udvidelse af forlystelsesparken Djurs Sommerland

Plannavn Rekreativt område til udvidelse af forlystelsesparken Djurs Sommerland 
Plannummer 12.12.R11 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Notat om områdets anvendelse Området kan anvendes til udvidelse af forlystelsesparken Djurs Sommerland. Der må ikke etableres forlystelser på østsiden af Troldbækken. Bebyggelse til cafeterier/restauranter, udsalgssteder, stalde, toiletter, kontorer, foredragssal og lign., som skønnes at have et naturligt tilhørsforhold til et fritids- og forlystelsesområde, bestyrerbolig samt parkering. 
Bebyggelsens omfang og udformning Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. højde: 8,5 m også for flagmaster, lysmaster, lysguirlander og lign. Dog kan der etableres forlystelsesfaciliteter i en højde op til kote 60. For at hindre spredt bebyggelse i det åbne land skal udviklingen i forbindelse med Djurs Sommerland ske efter indefra og ud princippet. Det betyder konkret at: - Der skal udbygges ud fra de områder der ligger tæt på forlystelsen Djurs Sommerland eller andre hovedfaciliteter først. - Bebyggelsen skal fremstå som afgrænsede enheder - Udbygningen af det samlede område skal ske i etaper, med udgangspunkt i de naturlige centre som defineres af etablerede hovedfaciliteter. 
Krav til opholds- og friarealer Al bebyggelse (fx. cafeterier, udsalgssteder, stalde og toiletter) må kun benyttes i parkens åbningssæson, undtaget herfra er bestyrerboligen, værksteder, lagerfaciliteter, kontorer og personalerum samt lejlighedsvis udlejning af restaurationsfaciliteter. 
Miljøforhold I forbindelse med lokalplanlægningen skal der tages hensyn til grundvandets sårbarhed, bilag IV arter og andre naturinteresser gennem disponeringen af arealerne og eventuelle afværgeforanstaltninger. Det eksisterende vandløb (Troldbækken) skal bevares i sit hidtidige forløb. Eksisterende beplantning skal i videst mulig omfang bevares og suppleres med ny beplantning og evt. jordvolde. Et 2 m højt hegn skal opsættes om selve forlystelsesparken. 
Infrastruktur Området skal vejbetjenes fra den eksisterende forlystelsespark, fra Hovedvejen og/eller fra den planlagte nord-syd-vej. Indenfor området til parkeringsplads og vejadgang må opføres toiletter, billetteringsbygninger og mindre salgsboder mv. med en max. høj 5.5 m, dog med byrådets særlige tilladelse på op til max. højde 8,5 m. 
Ekstra bestemmelser Butiksstørrelsen skal afspejle den sekundære funktion som butikken har i forhold til områdets anvendelse. Den maksimale butiksstørrelse er 250 m2. 
Nuværende zonestatus Landzone 
Anvendelse konkret Forlystelsespark 
Anvendelse specifik (Plansystem) Forlystelsesanlæg 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk