Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Miljøklasser

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

 

Miljøklasser

 

Samtlige erhvervsområder i Syddjurs Kommune er klassificeret efter miljøklasser. Miljøklasserne er et udtryk for den anbefalede afstand til boliger og andre forureningsfølsomme funktioner og arealer. Miljøstyrelsen har opstillet et anbefalet skema til en sådan klassificering og denne tages der udgangspunkt i. Begge numre nævnt i rammeteksten er inklusiv.

Klasse    Afstand / m  
1 0
2 20
3 50
4 100
5 150
6 300
7 500

 

Klasse 1

Omfatter de virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og således kan integreres med boliger. Hovedparten af virksomhederne i denne klasse er forretninger, liberale erhverv, kontorer og små-værksteder med butik.

Klasse 2

Virksomheder der giver anledning til ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser og vil kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Denne klasse omfatter typisk mindre virksomheder af typen bogbinderi, elektronikværksteder og f.eks. laboratorier.

Klasse 3

Omfatter virksomheder, som fra udendørs aktiviteter (herunder transport) og små-afkast giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne bør placeres i industriområder, evt. i randzonen, hvis området er zoneret, idet virksomhedstypen ofte vil være forenelig med forureningsfølsomme naboområder. Indenfor denne klasse falder mange håndværksprægede virksomheder og visse service-virksomheder.

Klasse 4

Omfatter de mindre belastende af de egentlige produktionsvirksomheder. Som hovedregel bør de placeres i egentlige industriområder. Klassen rummer bl.a. visse levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakererier.

Klasse 5

Rummer mere belastende produktionsvirksomheder og fabrikker, såsom visse maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder.

Klasse 6

Indeholder en række industrivirksomheder, som kan belaste omgivelserne i betydelig grad. Placering bør finde sted i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Eventuelt vil placering også kunne finde sted i industriområder forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Til klassen hører f.eks. asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker.

Klasse 7

Omfatter virksomheder, der kan give anledning til en omfattende belastning af omgivelserne, og som derfor normalt stiller særlige beliggenhedskrav. Placering bør finde sted på arealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller evt. i midten af store industriområder, hvor den fornødne afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Desuden kan placering i særlige tilfælde ske i landzone på baggrund af en nærmere planlægning (evt. en VVM-vurdering). Klassen omfatter medicinal- og pesticidproduktion og kraftværker.

Herudover findes der et antal virksomheds- og anlægstyper med særlige beliggenhedskrav, hvor den ønskelige afstand til boligområder er større end 500 meter. Som eksempler kan nævnes særligt risiko-betonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner og motorsportsbaner. Det vil normalt ikke være relevant at tage højde for virksomheder/anlæg af disse typer ved planlægningen af et "almindeligt" erhvervsområde. Placering af sådanne anlæg vil typisk ske på baggrund af en særskilt planlægning, som i nogle tilfælde også vil kræve en VVM-vurdering.

Vejledende liste

Nedenstående er en ikke udtømmende liste, men et pejlemærke for, hvilke typer af erhverv og virksomheder, der evt. kan placeres i de enkelte miljøklasser.

Klasse 1
Detailhandel i form af kioskvirksomhed
Detailhandel i form af bil-, campings-, lystbåde-, og landbrugsmaskinforretninger
Detailhandel i form af tømmerhandeler og byggemarkeder, der opføres i tilknytning til tømmerhandelen og udgør en integreret del af tømmerhandelen
Hotel- og restaurationsvirksomheder
Kontorvirksomheder
Liberale erhverv
Servicevirksomheder
Undervisnings- og konferencevirksomheder
Værksteder med butik

Klasse 2
Bogbinderier
Detailhandel i form af kioskvirksomhed
Detailhandel i form af bil-, campings-, lystbåde-, og landbrugsmaskinforretninger
Detailhandel i form af tømmerhandeler og byggemarkeder, der opføres i tilknytning til tømmerhandelen og udgør en integreret del af tømmerhandelen
Elektrotekniske virksomheder
Forarbejdening af jern, stål eller metal
Fotografisk industri
Guld- og sølvsmedier
Lager- og engroshandelsvirksomheder
Maskinfabrikker, maskinværksteder eller smedjer
Offsettrykkerier og serigrafiske trykkerier
Vaskerier eller renserier, små

Klasse 3
Basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider, aftapning eller pakning
Benzinstationer uden vaskeanlæg
Brødfabrikker eller engrosbagerier
Bygningssnedkerier
Detailhandel i form af kioskvirksomhed
Detailhandel i form af bil-, campings-, lystbåde-, og landbrugsmaskinforretninger
Detailhandel i form af tømmerhandeler og byggemarkeder, der opføres i tilknytning til tømmerhandelen og udgør en integreret del af tømmerhandelen
Dyreklinikker og dyrehospitaler
Fotografisk industri
Gummivarefabrikker, herunder vulkanisering
Kemikalier m.v. aftapning eller pakning
Lager- og engroshandelsvirksomheder
Produktionsapoteker
Servicestationer uden reparation og vask
Tekstilblegerier eller -faverier, små
Transformatorer, fremstilling af

Klasse 4
Affald, komprimering eller sortering af
Autolakring eller undervognsbehandling
Autoværksteder
Benzinstationer med vaskeanlæg
Betonblanderier eller betonstøberier
Busremiser, busterminaler eller redningsstationer
Bådeværfter, træskibe
Cementstøberier
Containerpladser
Elektrolytisk/kemisk overfladebehandling af metaller eller plastmaterialer
Entreprenørvirksomheder, garageanlæg eller pladser til kørende materialer
Farve-, tilsætnings- eller hjælpestoffer, kemisk eller biologisk fremstilling af
Fiske- eller skaldyrsprodukter, fremstilling af
Forarbejdning af jern, stål eller metal
Fremstilling af madvarer
Frugtsaft og konserves, fremstilling
Galvanisering
Gasbeton, slaggebeton eller kalksandsten, fremstilling af
Grøntsager, vask eller rensning af
Gummivarefabrikker, herunder vulkanisering
Hundehandlere, -kenneler eller -pensioner
Kartoffemelsfabrikker
Kartonage- eller papirvarefabrikker
Komposteringsanlæg
Konfektions- eller trikotagefabrikker
Kunststøberier
Lager- og engroshandelsvirksomheder
Maskinfabrikker, maskinværksteder eller smedjer
Metallisering af plastgenstande
Overfladebehandling med lak eller smeltet metal
Protein, pektin eller enzymer, ikke industriel fremstilling
Pulverlakeringsanlæg
Rebslagerier
Rotations-,offset-,bog- og serigrafiske trykkerier
Spinderier eller væverier
Tarmrenserier
Trykkerier på papirvare- eller kartonnagefabrikker
Varmforzinkning
Vaskerier eller renserier
Vognmandsvirksomheder, garageanlæg eller pladser til kørende materiel

Klasse 5
Autolakering eller undervognsbehandling
Brødfabrikker eller engrosbagerier
Bygningselementer, mineralske råmaterialer
Bygningssnedkerier
Containerpladser og omlastestationer
Eddikefabrikker
Finer- eller fiberplader, fremstilling af
Fiske- eller skaldyrsprodukter,fremstilling af
Forarbejdning af jern, stål eller metal
Kabelfabrikker
Kafferisterier
Kartoffelmelsfabrikker
Konsumisfabrikker
Lager- og engroshandelsvirksomheder
Løgristerier
Maltfabrikker
Margarinefabrikker
Maskinfabrikker, maskinværksteder eller smedjer
Maskinsnedkerier herunder møbelfabrikker
Mejerier
Omlastestationer
Oplagsvirksomheder
Overfladebehandling af plast
Overfladebehandling med lak eller smeltet metal
Plastvarer, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast
Plastvarer, sprøjtestøbning, ekstrudering eller termoformning
Plastvarer, ekstrudering, presning eller fiberarmering
Plastvarer, sintring af flourplast
Porcelæn, fajance eller lervarer, fremstilling af
Rengøringsmiddel-, sæbe- eller vaskemiddelfabrikker
Rotations-, offset-, bog- og serigrafiske trykkerier
Sennepsfabrikker
Skumplast eller polymere materialer, fremstilling af
Tekstilstoffer og fibre, forbehandling og farvning
Trykimprægneringsanlæg (træ)
Trykkerier på papirvare- eller kartonnage- eller plastfabrikker
Trykkerier på plastfabrikker
Varmforzinkning

Klasse 6
Akkumulatorfabrikker
Anlæg for bortskaffelse af farligt affald
Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling af ikke-farligt affald
Anlæg, der nyttiggør affald efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 og R9
Asfaltfabrikker
Behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner
Betonblanderier eller betonstøberier
Bryggerier eller mineralvandsfabrikker
Bryggerier, mineralvands- eller maltfabrikker
Cementstøberier
Dyrefoder, fremstillet af fisk eller skaldyr
Farve-, lak- eller limfabrikker
Foderstofproduktion, herunder minkfoder
Forarbejdning af jern, stål eller metal
Fremstilling af andre metaller end jern og jernprodukter
Fremstilling af levnedsmidler (animalske råstoffer)
Garverier
Gasbeton, slaggebeton eller kalksandsten, fremstilling af
Genetisk mod- organismer, fremstilling af
Glasværker
Grønttørring eller grøntpilleproduktion
Gærfabrikker
Halmludning
Jern- og stålstøberier
Kemiske stoffer eller produkter, fremstilling ved kemisk eller biologisk proces
Komposteringsanlæg
Konsumisfabrikker
Korn eller frø, behandling eller forarbejdning af
Kraft-og varmeværker
Kødkonservesfabrikker og fremstilling af dybfrosne kødvarer
Lager- og engroshandelsvirksomheder
Lægemiddelfabrikker
Møllerier
Oplagsvirksomheder
Ost, fremstilling af
Protein, pektin eller enzymer, industriel fremstilling af
Røgerier
Savværker
Slagterier
Smedjer med hamre
Spritfabrikker
Sukkerfabrikker
Tagpapfabrikker
Tjæredestillationsanlæg
Vejmaterialer, fremstilling af

Klasse 7
Anlæg til anden behandling end biologisk eller fysisk-kemisk
Basisplantebeskyttelsesmidler eller biocider, fremstilling
Benmels-,blodmels-,fjermels-eller blodplasmafabrikker
Keramiske produkter, fremstilling af
Kunstgødningsfabrikker
Kødfoderfabrikker
Lægemiddelfabrikker
Mineraluldsfabrikker
Mørtelværker
Nedknusningsanlæg, byggeaffald
Oliemøller
Ophugningsanlæg, herunder bilophugning
Cellulose-, papirmasse-, papir- og papfabrikker
Raffinering eller behandling af vegetabilske olier, animalske olier og fedtstoffer
Talg- eller fedtsmelterier
Shredderanlæg

 

Rammer for lokalplanlægning

Erhverv

Krav til rammer for lokalplanlægning

Miljøvurdering 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk