Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Redegørelse Vindmølleområde udtages - redegørelse

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
  Kommuneplanen og andre planer
  Beskyttede områder efter anden lovgivning
  Boligbyggeprogram og Restrummelighed
  Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm - redegørelse
  Detailhandel - redegørelse
  Risikostyringsplan - redegørelse
  Større turistanlæg - redegørelse
  Grundvandsinteresser - redegørelse
  Vindmølleområde udtages - redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
 

Vindmølleområde udtages - redegørelse

Vindmølleområde ved Skaføgaard udtages

Kommuneplan 2016 udtager det ene af to vindmølleområder, som var udlagt i kommuneplan 2013.

Der blev i 2012 lokalplanlagt for vindmøller ved Skaføgaard. Efterfølgende blev planen påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der den 2. december 2013 meddelte afgørelse om at ophæve lokalplanen og VVM tilladelsen til vindmøller.

Da Syddjurs Kommune, med udgangspunkt i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, ikke vurderer, at plangrundlaget længere er gyldigt, udtages området af Kommuneplan 2016.

 

Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplanen 2013.pdf

Syddjurs Kommunes hjemmeside om vindmølleplanlægning

Syddjurs Kommunes hjemmeside om ophævelse af planlægning ved Skaføgård

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk