Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Redegørelse Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm - redegørelse

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
  Kommuneplanen og andre planer
  Beskyttede områder efter anden lovgivning
  Boligbyggeprogram og Restrummelighed
  Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm - redegørelse
  Detailhandel - redegørelse
  Risikostyringsplan - redegørelse
  Større turistanlæg - redegørelse
  Grundvandsinteresser - redegørelse
  Vindmølleområde udtages - redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
 
 

Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm - redegørelse

Den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen og de tilgrænsende vandområder.

Ifølge planlovens § 11, stk. 7, skal der redegøres for den forventede fremtidige udvikling inden for kystnærhedszonen. Der kan ikke udlægges nye sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen, og i denne kommuneplan udlægges der ikke nye ferie- og fritidsanlæg.

Siden 2009 har Syddjurs Kommune arbejdet med muligheden for at udvikle området langs med Kalø Vig fra Aarhus Kommune til Rønde. Udviklingen ved Eskerod og Rodskov vil såfremt planlægningen gennemføres følge Strukturplanen, der ses under link i højre side.

Der udlægges i forbindelse med Kommuneplan 2016 nye rammeområder til boligformål. Der findes en oversigt over områderne i afsnittet "Oversigt over revidering i forhold til Kommuneplan 2013". Der er udarbejdet en redegørelse for arealudlæggene, der vedrører kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter eller beskyttet natur. Redegørelsen "Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm" kan læses her.

 

 

Krav til redegørelse

Oversigt over revidering i forhold til Kommuneplan 2013

Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm - redegoerelse.pdf

 

 

Erhvervsstyrelsen - Kystnærhedszonen

Kystdirektoratet - Strandbeskyttelseslinjen

Ansøgning Kalø bugt.pdf

Strukturplan Kalø bugt.pdf

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk