Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Redegørelse Kommuneplanen og andre planer

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
  Kommuneplanen og andre planer
  Beskyttede områder efter anden lovgivning
  Boligbyggeprogram og Restrummelighed
  Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm - redegørelse
  Detailhandel - redegørelse
  Risikostyringsplan - redegørelse
  Større turistanlæg - redegørelse
  Grundvandsinteresser - redegørelse
  Vindmølleområde udtages - redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
 

 

Kommuneplanen og andre planer

Kommuneplanen og Syddjurs Planstrategi

Syddjurs Planstrategi 2015 indeholder byrådets visioner og strategier for kommunens overordnede udvikling. Samtidig er det i planstrategien, at byrådet beslutter, i hvilket omfang kommuneplanens skal revideres. Kommuneplanen bygger videre på de principper og visioner, som er opstillet i Planstrategien.

Se strategien og beslutningen om, hvordan kommuneplanen skal revideres her: Planstrategi 2015

Kommuneplanen og Syddjurs Lokal Agenda 21

Planloven indeholder bestemmelser om andre plandokumenter end planstrategien og kommuneplanen. En af de væsentligste er Lokal Agenda 21-strategien, hvis formål er at sikre en bæredygtig udvikling i regioner og kommuner. Syddjurs Kommunes strategier og målsætninger for lokal Agenda 21-arbejdet udgøres tilsammen af kommunens Klimaplan 2012, Affaldsplan 2009-2020, Kommuneplan 2016 og Planstrategi 2015.

Kommuneplanen og den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland kan læses her. Syddjurs Kommuneplan 2016 strider ikke imod den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Vandplaner og Natura 2000 planer

Ifølge planlovens § 11e, stk. 1, nr. 5 og 6, skal der redegøres for, hvordan Syddjurs Kommune forholder sig til statens vandplaner og natura 2000-planer.
Det er statens opgave, at udarbejde vandplanen, Natura 2000-planen og Natura 2000-skovplanen. Derefter skal kommunerne udarbejde handleplaner, der fastlægger de konkrete tiltag for, hvordan målsætningerne efterleves.

Statens vandplaner var vedtaget og Syddjurs Kommune arbejder efter vandplanens retningslinjer. Næste generation af Statens vandplaner udkommer muligvis lige inden denne kommuneplans endelige vedtagelse.

I efteråret 2012 godkendte Byrådet seks Natura 2000 handleplaner. De dækker Natura 2000 områderne Tved, Stubbe Sø, Kobberhage med kystarealer, Kalø Vig og Kalø Skovene, Mols Bjerge og kystvande samt Begtrup Vig og kystarealer ved Helgenæs.

Planerne skal blandt andet sikre, at der gennemføres tiltag, som sikrer "gunstig bevaringsstatus" for de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Handleplanerne indeholder:

  • En prioritering af handleplan-myndighedens forventede forvaltningsindsats i planperioden.
  • En angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter.
  • De forventede metoder og forvaltningstiltag, som handleplan-myndigheden vil tage i brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus.

Næste generation af statens Naturs 2000 planer udkommer muligvis lige inden denne kommuneplans endelige vedtagelse.

Se mere på Syddjurs Kommunes side om vand- og naturplaner her.

Klimatilpasningsplan og spildevandsplan

Syddjurs Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan og en spildevandsplan.

Råstofplanen

Ifølge planlovens § 11e, stk. 1, nr. 9 skal der redegøres for de i råstofplanen fastsatte bestemmelser, der er relevante for planlægningen af arealanvendelsen i kommuneplanen. De råstofgrave- og råstofinteresseområder, der er udpeget i den eksisterende råstofplan for Region Midtjylland, er ligeledes udpeget i Syddjurs Kommuneplan 2016 med tilhørende retningslinjer.

Kommuneplanen og den statslige trafikplan

Ifølge planlovens §11e, stk. 1, nr. 9, skal der redegøres for kommuneplanens sammenhæng med den statslige trafikplan.
Syddjurs Kommune har en vision et tidssvarende, sikkert og trygt vej- og stinet, hvor ingen kommer til at skade eller dræbes, samt et velfungerende kollektivt trafiksystem.

Det er i tråd med de overordnede visioner, der optræder i den grønne trafikpolitikaftale af 29. januar 2009, hvor partierne bag aftalen tilkendegiver, at staten vil arbejde for følgende:

1. Grønne bilskatter.

2. Nye og bæredygtige teknologier.

3. Mere og bedre kollektiv trafik.

4. Bedre vilkår for cyklister.

5. CO2 reduktionstiltag her og nu.

6. Øget hensyn til natur og miljø.

7. Mindre støj.

8. Bedre trafiksikkerhed.

Arbejdet infrastruktur i Syddjurs kommune bygger på Djurs Mobilitetsstrategi, som er en politisk aftale om hvordan Syddjurs Kommune, sammen med Norddjurs Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland frem mod 2025 vil:

  • skabe et effektivt, sammenhængende og bæredygtigt mobilitetstilbud.
  • udnytte ressourcer og investeringer effektivt.
  • arbejde for konkrete store nyinvesteringer.

Syddjurs Kommune holder løbende øje med vejnettet med henblik på at forbedre trafiksikkerheden samt den oplevede tryghed på vejene. Dertil har vi i 2013 udarbejdet en opdateret trafiksikkerhedsplan. Syddjurs Stiplan 2013-2020 anvendes til at prioritere, hvilke cykelstier vi skal lave og hvilke, vi skal lave først. Syddjurs Trafikplan sikre et velfungerende kollektiv trafiksystem og prioriteringerne for det overordnede vejnet. Når der skal findes linieføringer til nye, større vejanlæg udarbejdes der linievalgsrapporter, hvor hensynet til natur og miljø ligeledes er en indvirkende faktor på det endelige valg af linjeføring.

Kommuneplanen og trafikselskabernes trafikplan

Ifølge planlovens § 11e, stk. 1, nr. 9, skal der redegøres for kommuneplanens sammenhæng med trafikselskabernes trafikplan for offentlig service.
Syddjurs Kommune arbejder på at sikre den regionale kollektive trafik, så der er forbindelse mellem hovedbyer i kommunen og de større byer i nabokommunerne. I det omfang Region Midtjylland ændrer på udbuddet af den kollektive trafik, vil kommunen søge at kompensere herfor for at sikre lige mulighed for brug af kollektiv trafik - lokalt og regionalt.

Kommuneplanen og nabokommunernes kommuneplan

Efter planlovens § 11e, stk. 1, nr. 11, skal der redegøres for kommuneplanens sammenhæng med kommuneplanlægningen i nabokommunerne. Syddjurs Kommune har følgende nabokommuner; Aarhus, Favrskov, Randers og Norddjurs.

Syddjurs Kommune har på baggrund af de meget begrænsede ændringer i forhold til Kommuneplan 2013 vurderet, at der ikke har været et større behov for et tættere samarbejde. Alle nye rammeområder har været sendt i høring hos nabokommunerne.

Syddjurs Kommune har en tæt tilkobling til Aarhus Kommune, og er derfor meget opmærksom på den planlægning, der generelt foregår i Aarhus. Især det nye letbaneprojekt, større detailhandelsområder og byudvikling i og ved Løgten-Skødstrup har indflydelse på udviklingsmulighederne i Syddjurs Kommune.

Kommunegrænsen mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune er lang. Der er et udpræget samarbejde mellem de to kommuner. Det gælder både for decideret kommuneplantemaer og andre udviklingstemaer.

 

Planstrategi 2015- Forside

 

Den regionale vækst- og udviklingsplan - Region Midtjylland

Syddjurs Kommunes side om vand- og naturplanerne

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk