Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Redegørelse Detailhandel - redegørelse

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
  Kommuneplanen og andre planer
  Beskyttede områder efter anden lovgivning
  Boligbyggeprogram og Restrummelighed
  Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm - redegørelse
  Detailhandel - redegørelse
  Risikostyringsplan - redegørelse
  Større turistanlæg - redegørelse
  Grundvandsinteresser - redegørelse
  Vindmølleområde udtages - redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
 
 

Detailhandel - redegørelse

Ifølge planlovens § 11e, stk. 4, skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der indeholder rammer for forsyning med butikker. Det betyder, at der skal være en vurdering af omfanget af det eksisterende bruttoetageareal for butiksformål og behovet for nyt. Dertil skal der redegøres for det forventede opland til butiksområderne samt tilgængeligheden for de forskellige trafikanter. Sidst skal det vurderes om rammeudlæg til butiksformål i kommuneplanen sikrer kommuneplanens hovedstrukturs mål, og om det er med til at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer.

Detailhandelsstrukturen fra Kommuneplan 2013 bliver ikke revideret i Kommuneplan 2016. Derfor er der ikke udarbejdet en større ny udredning omkring det eksisterende omfang af bruttoetageareal for butiksformål og behovet for nyt.

Eksisterende detailhandel

Plandistrikt  

 

 

Detailhandel

Definition af detailhandel

Thorsager bymidte eksisterende planlægning.pdf

Thorsager bymidte ny planlægning.pdf

 

Statens vejledning om detailhandelsplanlaegning maj 2010.pdf (13.3 MB)

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk