Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Redegørelse Boligbyggeprogram og Restrummelighed

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
  Kommuneplanen og andre planer
  Beskyttede områder efter anden lovgivning
  Boligbyggeprogram og Restrummelighed
  Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm - redegørelse
  Detailhandel - redegørelse
  Risikostyringsplan - redegørelse
  Større turistanlæg - redegørelse
  Grundvandsinteresser - redegørelse
  Vindmølleområde udtages - redegørelse
Miljøvurdering
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
 
 

Boligbyggeprogram og Restrummelighed

Boligbyggeprogrammet opstiller hvor mange nye boliger kommunen har behov for i den kommende 12-årige planperiode. Kommuneplanen skal nemlig dække 12 år frem, selvom Byrådet hvert fjerde år vurderer om kommuneplanen skal revideres.

Boligbyggeprogrammet benyttes til at beregne de årlige befolkningsprognoser ud fra.

Restrummeligheden består af de boligrammer, der ikke er påbegyndt bebygget, samt nye rammeområder, der er udlagt til boliger.

Der må som udgangspunkt ikke være en større restrummelighed i kommuneplanen, end det der gennem boligbyggeprogrammet er påvist et behov reelt for.

Det har dog vist sig, at Syddjurs Kommunes boligbyggeprogram de seneste planperioder har været for optimistiske, hvorfor kommunens arealudlæg ikke i tilstrækkeligt omfang har været tilpasset virkelighedens efterspørgsel. Der eksisterer derfor i dag en restrummelighed, der rækker ud over den forventede tilvækst og udbygning i den kommende 12-årige planperiode, der kan planlægges for. Dette er et forhold, som Naturstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) allerede var opmærksom på i forbindelse med den forrige kommuneplan 2013 og fortsat er opmærksom på.

Således gjorde den daværende Naturstyrelse indsigelse mod Byrådets vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2013. Indsigelsen var i stort omfang begrundet med det ifølge Naturstyrelsen store arealforbrug og den betydelige restrummelighed, der i henhold til boligbyggeprogrammet og befolkningsprognosen var for omfattende i forhold til den 12-årige planperiode. Naturstyrelsen mente og mener fortsat ikke, at Syddjurs Kommune kan redegøre for behovet for fastholdelsen af allerede eksisterende arealer.

På denne baggrund har det i forbindelse med kommuneplanrevision 2016 været nødvendigt at gennemgå samtlige arealudlæg til boligformål i kommuneplanen med henblik på en opdatering således, at arealudlæggene dels er i overensstemmelse med de overordnede myndigheders krav, dels er i overensstemmelse med såvel Syddjurs Kommunes visioner og planer som markedets efterspørgsel.

Syddjurs Kommune har derfor med denne Kommuneplan 2016 sat gang i en proces, der annullerer eksisterende rammeområder i den nugældende kommuneplan 2013, ligesom den skal skabe rum for at medtage nye anmodninger om områder til boligformål.

Konkrete beregninger

Nedenstående skema viser byernes boligbyggebehov, eksisterende restrummelighed og nye udlæg i 2016 for boliger beliggende i kommunes 18 størstebyer, byområder og landsbyer. Dette vises i antal boliger. (Hvis der ikke er en lokalplan for området, regnes med ca. 8 boligere pr. ha. Der hvor der er lokalplaner benyttes disse til at beregne antallet af boliger.)

Her ses det at den eksisterende restrummelighed er på ca. 2360 boligere, mens boligbyggeprogrammet har beregnet behovet til ca. 975 nye boliger. Det er Syddjurs Kommunes ambition over de kommende planperioder gradvist at tilpasse restrummeligheden til boligbyggeprogrammets behov.

Generelt ses det i nedenstående skema, at Byrådet alene netto har udlagt nye arealer, hvor der kan konstateres et markedsmæssigt behov. I de øvrige områder er der tale om en nettoreduktion af arealer.

Det bemærkes i øvrigt, at boligbyggeprogrammet opgøres på skoledistrikter, mens restrummeligheden er opgjort på de enkelte byer.

By

Bolig-
byggeprogram

(antal boliger)

Restrummelighed

(ha)

Nye udlæg i Kommuneplan 2016 (ha)
Annullerede rammer (ift. KP 2013) (ha)
Forskel (-/+) (Ha)
Ebeltoft 161 67.3
12.8 30.7 -17.9 (Ebeltoft)
Hornslet 275 (Hornslet/Rodskov) 45.1 7.3 0 7.3 (Hornslet/Rodskov)

Rodskov/Eskerod

275 (Hornslet/Rodskov) 22.8 0 3.1 1.9 (Hornslet/Rodskov)
Rønde 260 (Rønde/Ugelbølle/Feldballe) 19.2 1.9 0 1.9 (Rønde/Ugelbølle/Feldballe)
Ugelbølle 260 (Rønde/Ugelbølle/Feldballe) 23.1 13.8 5.9 7.9 (Rønde/Ugelbølle/Feldballe)
Knebel 47 (Knebel/Vrinners/Tved)

12.6

0 1.1 -1.1 (Knebel/Vrinners/Tved)
Vrinners 47 (Knebel/Vrinners/Tved) 3.0 0 2.7 -2.7 (Knebel/Vrinners/Tved)
Tved 47 (Knebel/Vrinners/Tved) 2.7 0 0.7 -0.7 (Knebel/Vrinners/Tved)
Ryomgård 70 (Ryomgård/Pindstrup) 27.2 1.3 0 1.3 (Ryomgård/Pindstrup)
Pindstrup 70 (Ryomgård/Pindstrup) 6.1 0 3.0 -3.0 (Ryomgård/Pindstrup)
Kolind 60 (Kolind/Nimtofte) 5.7 0 14.1 -14.1 (Kolind/Nimtofte)
Lime 12 0.8 0 1 -1(Lime)
Tirstrup 21 (Tirstrup/Balle) 2.9 0 1.5 -1.5 (Tirstrup/Balle)
Balle 21 (Tirstrup/Balle) 1.8 0 3 -3 (Tirstrup/Balle)
Mørke 45 12.1 0 6.2 -6.2
Thorsager 24 11.8 0 4.9 -4.9
Feldballe 260 (Rønde/Ugelbølle/Feldballe) 2.7 0 2.1 -2.1(Rønde/Ugelbølle/Feldballe)
Nimtofte 60 (Kolind/Nimtofte)

4.7

0 6.8 -6.8 (Kolind/Nimtofte)
Skjørring  

1.5

  2,7 -1,9
Andre   22.0      
TOTAL 1050 295.1
42.8 88.7 -40.9

 

 

Bosætning og byudvikling

 

 Syddjurs befolkningsprognose 2013.pdf (1.5 MB)

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk