Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Redegørelse

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
  Kommuneplanen og andre planer
  Beskyttede områder efter anden lovgivning
  Boligbyggeprogram og Restrummelighed
  Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm - redegørelse
  Detailhandel - redegørelse
  Risikostyringsplan - redegørelse
  Større turistanlæg - redegørelse
  Grundvandsinteresser - redegørelse
  Vindmølleområde udtages - redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
 

 

Redegørelse

Efter planlovens § 11e skal kommuneplanen indeholde en redegørelse for en række emner. Derudover har kommunen en række forpligtelser overfor Naturstyrelsen i forhold til ikke at modtage et veto fra staten.

Nedenstående er en oplistning og en henvisning til, hvor i kommuneplanen emnet er beskrevet nærmere.

Kommuneplanen og andre planer

Planloven indeholder bestemmelser om andre plandokumenter bl.a. Planstrategien og Lokal Agenda 21. Derudover er der overordnede planer, som kommuneplanen skal indrette sig efter - herunder Statens vandplaner og Natura 2000 planer samt Regionens Vækst- og Udviklingsstrategi samt Råstofplan.

Se mere om disse planer i afsnittet om Kommuneplanen og andre planer.

Beskyttede områder efter anden lovgivning

Beskyttede områder efter anden lovgivning er blandt andet bygge- og beskyttelseslinjerne, fredninger samt områder, der er registreret som forurenede.

Se mere i afsnittet om "Beskyttede områder efter anden lovgivning".

Boligbyggeprogram og restrummelighed

Syddjurs Kommune har pligt til at redegøre for behovet for de udlagte områder til bolig- og erhvervsområder, der udlægges med den nye kommuneplan. Som værktøj hertil benyttes boligbyggeprogrammet og en oversigt over eksisterende restrummelighed for de områder, der allerede er udlagt til bolig eller erhverv.

Se oversigten i afsnittet om Boligbyggeprogram og restrummelighed.

I forbindelse med nye udlæg skal det vurderes, om der skal være en rækkefølgebestemmelse forde enkelte områder. En rækkefølgebestemmelse er kommunens mulighed for at prioritere et område før et andet i forhold til opstart af lokalplanlægning.

Eventuelle rækkefølgebestemmelser ses under de enkelte byer under afsnittet bosætning.

VVM

Jævnfør planloven skal redegørelsen give et overblik over eksisterende VVM-redegørelser.

Disse ses under afsnittet "Eksisterende VVM-redegørelser".

Kystnærhedszonen

Jævnfør planloven skal de eksisterende og planlagte forhold i kysthærhedszonen vises på et kortbilag til redegørelsen. Herunder hvilke områder, der friholdes for bebyggelse.

Kort og tekst ses under afsnittet "Kystnærhedszonen - redegørelse".

Detailhandel

Kommuneplanen skal indeholde en større redegørelse om emnet detailhandel.

Se den uddybende redegørelse under afsnittet "Detailhandel" - redegørelse.

 

Krav til redegørelse

Oversigt over revidering i forhold til Kommuneplan 2013

Rammeudlæg i kystnærhedszonen mm - redegoerelse.pdf

 

 

Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Miljøministeriet

Ministeriet for By, Bolig og Landistrikter

Transportministeriet

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk