Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Planlovens krav til kommuneplanen Krav til retningslinjer

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
  Krav til retningslinjer
  Krav til rammer for lokalplanlægning
  Krav til redegørelse
Redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
 

Krav til retningslinjer

Efter planlovens § 11 a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for følgende:

 1. Udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder.
 2. Beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v.
 3. Den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker, jf. §§ 5 l - 5 r.
 4. Beliggenheden af trafikanlæg.
 5. Beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles biogasanlæg
 6. Beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.
 7. Beliggenheden af de i § 11 g nævnte anlæg (red. anlæg der kræver VVM).
 8. Sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener, jf. § 15 a (red. kun relevant ved lufthavn og vindmøller).
 9. Beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.
 10. Varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder.
 11. Beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug.
 12. Beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket.
 13. Lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder.
 14. Varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.
 15. Sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.
 16. Sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, herunder større, sammenhængende landskaber
 17. Sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi (red. i Syddjurs kaldet geologiske interesseområder).
 18. Friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse, når arealet er i væsentlig risiko for oversvømmelse, jf. kapitel 2 i lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre søterritorier.
 19. Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande.
 20. Arealanvendelsen i kystnærhedszonen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 5 a, stk. 1, og § 5 b.
 21. Realisering af regler eller beslutninger efter lovens §§ 3 og 5 j

Disse retningslinier ses under de enkelte afsnit. Syddjurs Kommune har desuden haft behov for at tilføje retninglinjer til andre afsnit.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk