Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Om Kommuneplan 2016 Miljøvurdering

Status og offentlighed
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er et kommuneplantillæg?
Planlovens krav til kommuneplanen
Redegørelse
Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2013
Miljøvurdering
  Sammenfattende redegørelse
 

 

Miljøvurdering

 

Denne rapport indeholder miljøvurderingen af Kommuneplan 2016 for Syddjurs Kommune. Se miljøvurderingen her: pdf miljøvurdering kommuneplan2016.pdf (8 MB)

Miljøvurderingen tager sit afsæt i ændringer if. gældende planlæg­ning. Der er ingen mål og retningslinjer, der er væsentligt ændret i forhold til Kommuneplan 2013. Derfor der ikke er miljøvurderet på nogen af målene eller retningslinjerne, da de allerede er miljøvurderet i forbindelse med Kommune­plan 2013.

Der er i Kommuneplan 2016 udpeget et Grønt Danmarkskort med tilhørende retningslinjer. Arealudpegningerne baserer sig på de økologiske forbindelses­linjer og de potentielle økologiske forbindelseslinjer, som tidligere er miljøvurderet. Ligeledes er de tilhørende retningslinjer tidligere miljøvurderet.

I denne rapport er miljøvurderet på 25 nye eller reviderede rammeområder udlagt i Kommuneplan 2016. Miljøvurderingen beskriver anbefalinger for de enkelte områder og stiller forslag til afbødende foranstaltninger i den videre planlægning, som kan læses i kapitel 2.

De væsentligste udfordringer er udlæg af rammeområder i nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt klimatilpasninger if. til skybrud og strømningsveje. Men også andre arealmæssige konflikter skaber behov for afbødende foranstaltninger, eller mængden af konflikter samlet for et område kan skabe udfordringer for den videre realisering af det enkelte område.

Følgende rammeområder skal især fremhæves på grund af grundvands­interesser, mange arealkonflikter eller risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Rammeområde 4 (Hornslet), Rammeområde 17 (Ebeltoft) og rammeområde 19 (Ebeltoft).

Yderligere er der i rapporten vurderet på de særligt beskyttede arter (bilag IV-arter) og ift. internationale beskyttelsesområder (Natura 2000-områder), og der er opstillet et overvågningsprogram.

 

 

 

 

 

pdf Miljøvurdering af kommuneplanforslag 2016.pdf

 

Naturstyrelsen - Miljøvurdering af planer og programmer

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk