Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Vand Vandløb

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
  Vandløb
  Myndighedernes administration af miljølovgivningen
  Søer
  Kystvande
  Badevand og anvendelsen af søer, vandløb og kystvande
  Lavbundsarealer og potentielle vådområder
  Grundvand, OSD og drikkevandsforsyning
  Spildevand og spildevandshåndtering
  Klimatilpasning - vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Vandløb

I Syddjurs Kommune lider en del af vandløbene under dårlig vandkvalitet eller dårlige fysiske forhold. Dette ses bl.a. i ørredbestanden, idet kun ca. en tredjedel af de vandløb, der er egnede til ørreder, har en tilfredsstil­lende fiskebestand.

De væsentligste problemer for vandløbene i dag er dårlige fysiske forhold, sandtransport, udledning af husspildevand, okker samt spærringer i form af opstemninger, rørlægninger, gamle rørbroer m.v.

Syddjurs Kommune arbejder målrettet på at forbedre disse forhold, ikke mindst set i lyset af, at en øget ørredbestand vil højne værdien af det rekreative fiskeri langs Djursland kyster og understøtte målsætningen om helårsturisme på Djursland.

Syddjurs Kommune vil arbejde for at fremme dialogen omkring forvaltningen af vandløbene med lodsejerne, interesseorganisationer mv., så forvaltningen af vandløbene arbejder efter fælles værdier og mål og ikke kun efter regler og love. En del af dialogen har også fokus på parolen - hjælp til selvhjælp .

Mål for vandkvalitet og miljømæssige forhold i vandløbene er fastlagt i de statslige Vandplaner (se link i boksen til højre). Retningslinierne (se link i boksen til højre) beskriver de overordnede rammer, kommunen skal forvalte vandløbene efter. Indsatsen til, hvordan målet nås, beskrives i den kommunale vandhandleplan (se ligeledes link i boksen til højre). Af handleplanen fremgår bl.a. kommunens prioritering for indsatsen og forslag til selve indsatsen.

Nogle vandløb er desuden beskyttet af en å-beskyttelseslinie, efter naturbeskyttelseslovens § 16. Å-beskyttelseslinien er en 150 m bred beskyttelseszone, der går langs kanten af åen.

Retningslinier og generelle rammer

  • Stk. 1 Vandløbshåndteringen i Syddjurs Kommune tager afsæt i vandplanernes retningslinier, som fremgår af boksen til højre under eksterne links.


 

Syddjurs Kommunes vandhandleplan

Vandplanens retningslinjer

 

Statens Vandmiljøplaner

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk