Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Vand Spildevand og spildevandshåndtering

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
  Vandløb
  Myndighedernes administration af miljølovgivningen
  Søer
  Kystvande
  Badevand og anvendelsen af søer, vandløb og kystvande
  Lavbundsarealer og potentielle vådområder
  Grundvand, OSD og drikkevandsforsyning
  Spildevand og spildevandshåndtering
  Klimatilpasning - vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Spildevand og spildevandshåndtering

Begrebet spildevand omfatter husspildevand (både i byområderne og i det åbne land), spildevand fra erhvervsvirksomheder (processpildevand), jernholdigt grundvand (f.eks okker i dræn), afværgevand fra jord- og grundvandsforureninger, samt regnvand fra tage og øvrige befæstede arealer som veje, parkeringspladser m.v.

I Syddjurs Kommune er der stadig store bydele, der er fælleskloakerede og flere af vandløbene er hydraulisk belastede mv. Dette giver nogle udfordringer i forhold til håndtering af spildevand.

Kommunen arbejder for, at spildevandsudledninger - herunder regnvandsbetingede udledninger – skal begrænses, så de ikke hindrer opfyldelse af målsætningerne for vandløb, søer og kystvande og ikke mindst badevandskvaliteten. Dette gøres bl.a via løbende at etablere separat kloakering og implementering af bedste tilgængelig teknik (BAT) mv.

Regnvandshåndtering

Syddjurs Kommune ønsker desuden at fjerne mest muligt regnvand fra vores afløbssystemer og renseanlæg, samt at udjævne afstrømningen fra befæstede arealer, svarende til en naturlig afstrømning for at minimere den hydrauliske belastning af vandløbene, samt nedbringe risikoen for oversvømmelser.

Et væsentligt redskab i denne bestræbelse er Lokal Afledning af Regnvand (LAR), hvor regnvand håndteres ved kilden. Det kan være gennem forsinkelse af vandet og senere nedsivning i jorden, via fordampning, udledning til arealer, hvor vandet gør mindre skade, eller ved at lede vandet til kanaler eller bassiner, hvor de gavner oplevelsen af byen og samtidig skaber rekreativ værdi. Udgangspunktet er at se på vandet som en ressource fremfor et problem.

Kommunen vil også tilstræbe at samle regnvandshåndteringen i større enheder, hvor det er muligt, og kombinere dette med rekreative tiltag, så områderne får en herlighedsværdi for borgerne. Ovenstående betyder også, at afledning af regnvand direkte til vandløb kun kan ske, hvis der ikke er andre muligheder. Der er i spildevandsplan 2015 fokus på de øgede regnmængder, der vil komme i fremtiden, og at regnvandshåndteringen skal ske på overfladen frem for i rør, så vidt det er muligt.

Spildevandsplanen introducerer som noget nyt begrebet: Vandforvaltningsstrategi. Vandforvaltningsstrategi anvendes ved renoveringer af kloakanlæg og nye anlæg, og skal, for at sikre en helhedsorienteret regnvandshåndtering, tage højde for de 3 typer af regnhændelser: hverdagsregn, designregn og ekstremregn (skybrud).

Spildevandshåndtering

I forhold til spildevand ønsker kommunen at sikre borgerne et højt spildevandsbehandlingsniveau samt at medvirke til opfyldelse af nuværende og kommende miljømål.

Antallet og placeringen af de kommunale spildevandsanlæg fremgår af kortet øverst på sidem.

Blandingszoner omkring spildevandsudledninger mv. er fastlagt i forbindelse med konkrete tilladelser, jf. bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder (bkg. nr. 1022 af 25. august 2010). I denne første vandplanperiode er blandingszonerne ikke optaget i planerne. Dette berører ikke de konkrete tilladelser. Der vil i planperioden blive foretaget en nærmere vurdering af behovet for at inddrage blandingszoner i planlægningen.

De kommunale spildevandsanlæg blev i 2009 overdraget til det kommunalt ejede aktieselskab med navnet Syddjurs Spildevand A/S. Se link i boksen til højre.

I 2016 ejer og driver Syddjurs Spildevand A/S 12 spildevandsrenseanlæg, adskillige pumpestationer samt mange kilometer ledningsanlæg i kommunen. Derudover eksisterer der flere mindre private spildevandsrenseanlæg og spildevandslaug.

Spildevandsplanen for Syddjurs Kommune beskriver status 2015, plan 2015-2016 og plan/vision 2017-2021 for den eksisterende spildevandsafledning for alle oplande i kommunen. Se link til spildevandsplanen i boksen til højre.

Retningslinier og generelle rammer

Stk.1. Spildevandshåndteringen i Syddjurs Kommune tager afsæt i vandplanernes retningslinier og retningslinier om miljøforurenende stoffer.

Stk. 2. Spildevandsplanlægningen skal tage hensyn til de langsigtede ændringer i nedbørs- og vandstandsforhold.

Stk. 3. Afledning af regnvand til vandløb må kun ske, hvis der ikke er andre muligheder.

Stk. 4. Regnvandsbetingede udledninger til vandløb skal begrænses, så de ikke giver anledning til en uhensigtsmæssig hydraulisk belastning (vandføring) af vandløbet. Nye eller forøgede udledninger godkendes kun, hvis udløbet neddrosles til 1-2 l/sek/red. ha. med overløb hvert 5. år.

Stk. 5. Syddjurs Kommune vil arbejde for en yderligere separering af kloaksystemet, og al nykloakering skal så vidt muligt ske efter princippet om separering af spildevandet, så tag-, vej- og overfladevand håndteres separat og lokalt.

Stk. 6. Ved placering af renseanlæg og ved udlæg af arealer til boligformål samt ved ændring af arealanvendelsen, skal der normalt sikres en sådan afstand mellem renseanlæg og beboelse, at der ikke opstår lugt-, støj- eller andre forureningsgener. Som udgangspunkt for vurderingen af afstanden mellem renseanlæg og forureningsfølsom bebyggelse m.v. anvendes en afstand på 100 m.


 

Syddjurs Kommunes spildevandsplan

Syddjurs Kommunes vandhandleplan

Vandplanens retningslinjer

 

Syddjurs Spildevand

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk