Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Vand Søer

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
  Vandløb
  Myndighedernes administration af miljølovgivningen
  Søer
  Kystvande
  Badevand og anvendelsen af søer, vandløb og kystvande
  Lavbundsarealer og potentielle vådområder
  Grundvand, OSD og drikkevandsforsyning
  Spildevand og spildevandshåndtering
  Klimatilpasning - vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Søer

De biologiske forhold i de danske søer er styret af næringsstoftilførslen. Tilføres der for mange næringsstoffer til søerne, øges mængden af alger, hvilket forringer vandets klarhed og betingelserne for planter og dyr.

I Syddjurs Kommune er det stort set kun Langesø, der er i balance. De andre større søer i Syddjurs Kommune har generelt uklart vand som følge af store mængder planktonalger.

Vandplaner, godkendelse af husdyrbrug i søoplande og ikke mindst kommunens igangværende arbejde med reduktion af spildevand i det åbne land vil på sigt bedre vandkvaliteten i kommunens søer.

Det er kommunens mål, at søer indgår i et sammenhængende kommunalt grønt netværk af naturområder, samt at søerne, i det omfang adgandsforholdene tillader det, indgår i kommunens friluftsliv og derved kan være en del af kommunens sundhedsfremmende aktiviteter.

I Syddjurs Kommune er der mange småsøer og vandhuller. Disse er meget følsomme overfor tilledning af næringsstoffer. Derudover gør andefugle og fisk ofte vandet uklart og fortrænger en stor del af dyre- og plantelivet i søerne. Derfor har Syddjurs Kommune udover retningslinierne i vandplanerne defineret en retningslinie omkring fodring og udsætning af fugle/fisk i søer.

Søer med et vandareal på over 3 ha er desuden beskyttet af en sø-beskyttelseslinie, efter naturbeskyttelseslovens § 16. Sø-beskyttelseslinien er en beskyttelseszone på 150 m, der går langs søens kant.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Håndtering af søer i Syddjurs Kommune tager afsæt i vandplanernes retningslinier, som fremgår af boksen til højre under eksterne links.

Stk. 2. Der må kun fodres eller udsættes fugle/fisk i nye søer, hvis kommunen meddeler tilladelse her til.


 

Beskyttede områder efter anden lovgivning

Syddjurs Kommunes vandhandleplan

Vandplanens retningslinjer

Syddjurs Kommunes hjemmeside om vand

 

Statens Vandmiljøplaner

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk