Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Vand Myndighedernes administration af miljølovgivningen

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
  Vandløb
  Myndighedernes administration af miljølovgivningen
  Søer
  Kystvande
  Badevand og anvendelsen af søer, vandløb og kystvande
  Lavbundsarealer og potentielle vådområder
  Grundvand, OSD og drikkevandsforsyning
  Spildevand og spildevandshåndtering
  Klimatilpasning - vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Myndighedernes administration af miljølovgivningen

Vandrammedirektivet

Danmark og de øvrige EU-lande har gennem vedtagelse af vandrammedirektivet i år 2000 taget afsæt i vandets kredsløb og indført en helhedstænkning i håndtering og beskyttelse af vandmiljøet. Det betyder blandt andet, at beskyttelsen af grundvand ikke kun er rettet mod drikkevandsformål, men også i høj grad mod grundvandets rolle i hele vandkredsløbet, herunder betydningen for de naturområder, som er afhængige af vandtilførsel og af, at overfladevand har en god kvalitet.

Vandrammedirektivet forpligter medlemslandene til at vedtage rammer for beskyttelse og planlægning af deres vandområder, såvel overfladevand (vandløb, søer, kystvande, vådområder m.m.) som grundvand. Direktivet fastsætter mål om en god kemisk og økologisk tilstand i søer, vandløb, fjorde, kystnære havområder og grundvand. Dette er afgørende forskelligt fra målene om reducerede udledninger i de hidtidige danske vandmiljøhandlingsplaner. Målene er således flyttet fra påvirkning til tilstand.

Statens vandplaner

Udmøntning af vandrammedirektivet i Danmark sker via Miljømålslovens og de statslige Vand- og Naturplaner.

 • Vandplaner, som skal sikre en god økologisk tilstand for grundvand, vandløb, søer, fjorde og hav.
 • Natura 2000 - planer, som skal bevare og genoprette internationale naturområder.

Overordnet vil det sige, at vandplanerne gælder for hele vandkredsløbet, mens Natura-2000 planerne er specifikke områder, der skal beskyttes. Planerne indeholder målsætninger for vand- og naturområderne, indsatsprogram og prioriteringer, samt retningslinier, som er bindende for statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser.

Syddjurs Kommune har areal indenfor hovedvandopland Djursland, Randers Fjord og Aarhus Bugt. Retningslinierne i vandplanerne ses i boksen til højre.

Syddjurs Kommunes handlingsplaner og kommuneplanen

Håndtering af overfladevand er beskrevet i kommunens vandhandleplan, spildevandsplan og klimatilpasningsplan. Generelt arbejder Syddjurs Kommune for at beskytte og sikre vores vandressourcer, bl.a ved at skabe sammenhængende områder med naturlig hydrologi og tilhørende natur. Dette betyder større arealudlæg til beskyttelse af vandkredsløbet, men samtidig vil kommunen også arbejde for optimering af produktionen på de robuste arealer, samt fremme alternative produktionsformer på de følsomme arealer.

Fremover vil vandkredsløbet lokalt blive påvirket af de klimaændringer, som eksperterne forudsiger. Her forventer Syddjurs Kommune en række synergieffekter mellem arealudlæg til klimatilpasning og beskyttelse af økosystemer.

For at sikre, at kommunerne indarbejder de landsplanmæssige interesser i planlægningen, skal retningslinierne fra vandplanerne indgå i kommuneplanen, jf. planlovens § 11a, nr. 20.

Retningslinierne fremgår af boksen til højre under eksterne links. Retningslinierne er inddelt i følgende overskrifter:

 • Myndighedernes administration af miljølovgivning (nr. 1 - 5).
 • Spildevand (nr. 6 - 15).
 • Vandløb ( nr. 16 - 31).
 • Søer ( nr. 32 - 37).
 • Grundvand (nr. 38 - 43).
 • Kystvande (nr. 44 - 50).
 • Blandings- og aktivitetszoner (nr 51).
 • Miljøfarlige forurendende stoffer (nr. 52 - 53).
 • Koordinering af vandplaner og Natura 2000-planer (nr. 54).

Vandplanernes retningslinier, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration, herunder også i den konkrete sagsbehandling, er de overordnede rammer, som kommunen skal overholde og forvalte efter. Sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelser og andre afgørelser indenfor miljølovgivning tager selvfølgelig afsæt i de enkelte lovgivninger som vandløbsloven, husdyrsloven, miljøbeskyttelsesloven mv. Men overordnet skal myndighederne forebygge en forringelse af den nuværende tilstand af vandkredsløbet og gerne sikre en forbedring.

Vandplanerne og herunder retningslinjerne anviser en ny måde at forvalte miljølovgivning på. Før vandplanerne blev der administreret i forhold til en formodet påvirkning af vandkredsløbet, hvor vandplanerne i stedet arbejder med vandkredsløbet tilstand.

Opfyldelse af miljømålene i vandplanerne nås via forvaltning efter retningslinjerne, samt ved generelle og specifikke indsatser. De specifikke indsatser er hovedsagelig kommunernes ansvar. Syddjurs Kommunes indsats på vandområdet er fastlagt i kommunens vandhandleplan.

Der er et tæt samarbejde i Syddjurs Kommune og med vores nabokommuner, omkring vand- og naturplaner for at sikre koordinering og synergieffekter ved udmøntning af de forskellige planer, og samspillet mellem de enkelte planer.

Vandplanerne har også indflydelse på Syddjurs Kommunes planlægning for f.eks. bebyggelse, anlæg mv., da det skal sikres, at disse tiltag ikke vanskeliggør de initiativer, der følger af vandplanerne.

Ud over hensynet til retningslinierne i vandplanerne tilstræber Syddjurs Kommune, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter klimatilpasningsindsatser, får høj prioritet.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1 Myndighedernes administration af vandområdet sker efter direktiver, lovgivning og vandplanernes retningslinier, som fremgår af boksen til højre under eksterne links.

Stk. 2 Vandplanerne indeholder retningslinier for myndighedernes administration af miljølovgivningen og koordinering af vandplaner og Natura 2000-planer.


 

Syddjurs Kommunes vandhandleplan

Vandplanens retningslinjer

 

Statens vandmiljøplaner

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk