Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Vand Lavbundsarealer og potentielle vådområder

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
  Myndighedernes administration af miljølovgivningen
  Vandløb
  Søer
  Kystvande
  Badevand og anvendelsen af søer, vandløb og kystvande
  Lavbundsarealer og potentielle vådområder
  Grundvand, OSD og drikkevandsforsyning
  Spildevand og spildevandshåndtering
  Klimatilpasning - vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Lavbundsarealer

Lavbundsarealer danner en overgang mellem vandområderne og de tørre landområder og udgør et vigtigt potentiale for udvikling af områder med stor naturværdi. Det kan f.eks. være kunstigt afvandede eller drænede arealer, der tidligere var strandenge, moser, lavvandede søer og fjorde.

Det forventes, at klimaændringerne vil medføre vandstandsstigninger både i vandløb og grundvand og ved kraftige nedbørssituationer. Dette vil bl.a. medføre, at de kystnære byer og indlandsbyer med vandløbsnære arealer, samt dyrkningssikkerheden af landbrugsjord i lavbundsarealer vil blive påvirket særligt drastisk af de kommende klimaændringer.

For at sikre, at lavbundsarealerne på et tidspunkt kan genoprettes til natur samt for bl.a. at udnytte lavbundsarealernes egenskab til at udjævne afstrømningen under kraftige regnvejrshændelser, er det hensigtsmæssigt at friholde dem for byudvikling, ferie- og fritidsbyggeri, større nye veje, vindmøller, elledninger m.v. Dermed undgås også uhensigtsmæssige investeringer.

Der gøres opmærksom på, at staten har en lavbundsordning, som er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder af intensiv dyrkning med det formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser og genskabe eller forbedre natur. Hvis du er interesse for dette så kontakt kommunen, som vil være behjælpelig med den videre proces.

Potentielle vådområder

En del af lavbundsarealerne er udpeget som potentielle vådområder. Kommunen vurderer, at disse arealer på sigt kan være attraktive for lodsejere og samfundet som vådområder. Både i forhold til at nedbringe udvaskningen af kvælstof og fosfor til recipienterne, men også i forhold til klimatilpasning, som spredningskorridorer mv. Etablering af et vådområde sker på frivillig basis.

Selvom et område er udpeget som potentielt vådområde, er det ikke ensbetydende med, at der nødvendigvis kan opnås tilskud til etablering af et vådområde. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der tildeler tilskud, og det gøres ud fra en række kriterier, som f.eks. hvor meget projektet vil kunne reducere mængden af kvælstof, som udledes, og at projektet medfører en positiv effekt på det vilde plante- og dyreliv i projektområdet. Det skal anføres, at p.t. gives der ikke penge til vådområder på arealer, der ligger indenfor hoved vandopland Djursland.

Lavbundsområder og potentielle vådområder ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Lavbundsarealer, som rummer mulighed for at udvikle sig til områder af stor værdi for naturen, bør så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg.

Stk. 2. Planlægning for anlæg mv. på lavbundsarealer bør ske under hensyn til risikoen for forhøjet vandstand.

Stk. 3. Byggeri og anlæg indenfor de potentielle vådområder skal som udgangspunkt undgås.


 

Syddjurs Kommunes vandhandleplan

 

Statens Vandmiljøplaner

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk