Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Vand Kystvande

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
  Vandløb
  Myndighedernes administration af miljølovgivningen
  Søer
  Kystvande
  Badevand og anvendelsen af søer, vandløb og kystvande
  Lavbundsarealer og potentielle vådområder
  Grundvand, OSD og drikkevandsforsyning
  Spildevand og spildevandshåndtering
  Klimatilpasning - vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Kystvande

Syddjurs Kommune har gode badestrande langs hele sin kyststrækning og tiltrækker hvert år turister i tusindvis fra både ind- og udland. Rent badevand er derfor en værdifuld naturressource i kommunen, og kommunen arbejder løbende for at fastholde og forbedre vandkvaliteten langs kommunens kyster.

Virkemidler til bevarelse af en god vandkvalitet i kystvandene tager typisk afsæt i håndtering af problemstillinger inde i landet. Via vandløb og grundvandsstrømninger tilføres kystvandene næringssalte og forurenede stoffer fra landbrug og spildevand. Ofte ses effekterne af forurenende stoffer ikke før, de når kystvandene. Det gælder i udpræget grad næringsstofferne fosfor og kvælstof, som har været årsag til omfattende iltsvind i de danske farvande.

Kalø, Knebel, Begtrup samt Ebeltoft vige og kysten omkring Sletterhage og ved Elsegårde er bl.a. vigtige raste- og spisepladser for vandfugle. Derudover er der knyttet store rekreative interesser til disse områder. På grund af et lille vandskifte og lagdeling af vandmasserne i vigene, er disse meget sårbare overfor tilførsel af iltforbrugende stoffer og næringsstoffer, som forøger algeproduktionen.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1 Håndteringen af kystvande i Syddjurs Kommune tager afsæt i vandplanernes retningslinier, som fremgår af boksen til højre under ekstern links.


 

Kystnærhedszonen

Syddjurs Kommunes vandhandleplan

Vandplanens retningslinjer

 

Statens Vandmiljøplaner

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk