Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Vand Klimatilpasning - vand Klima og byggeri

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
  Vandløb
  Myndighedernes administration af miljølovgivningen
  Søer
  Kystvande
  Badevand og anvendelsen af søer, vandløb og kystvande
  Lavbundsarealer og potentielle vådområder
  Grundvand, OSD og drikkevandsforsyning
  Spildevand og spildevandshåndtering
  Klimatilpasning - vand
  Klima og byggeri
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Klima og byggeri

Temaet Klima og byggeri kan ses fra to perspektiver. Dels hvordan kan vi gøre vores bebyggelser mere klimavenlige, og dels hvordan undgår vi, at nyt og eksisterende byggeri bliver ramt af de konsekvenser klimaforandringer kan resultere i, herunder den øgede nedbørsmængde og vandstand.

Samfundet bliver mere og mere opmærksom på de udfordringer, klimaforandringerne fører med sig. Kommunen har blandt andet udarbejdet en klimatilpasningsplan, som arbejder videre på statens opsamling af viden. Derudover er der sket ændringer af planloven, så det nu er muligt at stille krav i en lokalplan, alene med begrundelse i klimaudfordringer.

På kortet ses alt det under kote 2,00 m. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de områder under kote 2,00 m ikke vises.

I 2013 blev Syddjurs Klimaplan vedtaget. Der blev i 2012 udarbejdet en Varmeplan for Syddjurs Kommune. En af indsatserne heri er at sikre, at så mange borgere som mulig tilsluttes de kollektive fjernvarmeværker. Du kan læse nærmere herom i Varmeplanen og Klimaplanen, som fremgår af boksen til højre.

Planlægningen for de forventede øgede vandmængder kan blandt andet ske ved, at forhindre byggeri i lavbundsarealer eller potentielle vådområder, at der tages højde for behovet for regnvandsbassiner og lignende, og at nyt byggeri har en sokkelhøjde på minimum kote 2,50 m (DVR90).

Byrådet ønsker at øge omfanget af miljøvenligt boligbyggeri i fremtiden, for på den måde at gøre en indsats overfor CO2-udledningen. Igennem bygningsreglementet er der på nuværende tidspunkt energikrav til nybyggeri. Byrådet ønsker, at dette krav skærpes igennem kommuneplanen, og derfor skal alt boligbyggeri i fremtiden mindst leve op til BR 2015 lavenergikrav.

Ved lokalplanlægningen skal der desuden tages hensyn til følgende elementer;

  • Nærheden til affalds- og genbrugscontainere.
  • Muligheden for kompostering af haveaffald.
  • Muligheden for installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for f.eks. tøjvask og wc-skyl.
  • Muligheden for udnyttelse af alternativ energi såsom sol og vindenergi.
  • Genanvendelsen af overskudsjord.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Byudvikling bør undgås, hvor sandsynlighedskortlægningen viser stor risiko for overssvømmelser.

Stk. 2. Der skal ved ny planlægning (byudvikling og -omdannelse) tages konkret stilling til behovet for regnvandsbassiner eller lignende håndtering af regnvand. Afledning af regnvand skal tage højde for hverdagsregn (serviceniveau), kraftig regn og ekstremregn (skybrud).

Stk. 3. Sokkelhøjde på nybyggeri i ikke planlagte områder må ikke ligge under kote 2,5 m (DVR90).

Stk. 4. Der må ikke opføres nyt byggeri i ikke planlagte områder, der ligger under kote 2,0 m (DVR90).

Stk. 5. Alle nye boligbebyggelser skal mindst leve op til BR 2015 lavenergikrav.

Stk. 6. For alle nye lokalplaner og relevante sektorplaner skal klimatilpasning indtænkes aktivt, bl.a. i forhold til lokal håndtering af overfladevand, mulighed for energibesparelser, skyggegivende beplantning, minimal befæstelsesgrad eller permeabel belægning m.v.

Stk. 7. Syddjurs Kommunes Lokal Agenda 21-strategi skal indgå i al planlægning.

Stk. 8. Al nybyggeri og renovering af eksisterende anlæg skal overholde de nyeste klimatilpassede dimensioneringskrav.


 

Syddjurs Kommunes klimatilpasningsplan

Syddjurs Kommunes varmeplan

Klimatilpasning af boliger og infrastruktur

 

Naturstyrelsen - Klimatilpasning

Klimatilpasning.dk

Syddjurs Spildevand

LAR i Danmark

Kystdirekoratet

Klima, Energi og Bygningsministeriet

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk