Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Vand Grundvand, OSD og drikkevandsforsyning

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
  Myndighedernes administration af miljølovgivningen
  Vandløb
  Søer
  Kystvande
  Badevand og anvendelsen af søer, vandløb og kystvande
  Lavbundsarealer og potentielle vådområder
  Grundvand, OSD og drikkevandsforsyning
  Spildevand og spildevandshåndtering
  Klimatilpasning - vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Grundvand, OSD og drikkevandsforsyning

Administration af grundvandsområdet i Syddjurs Kommune tager afsæt i vandplanernes retningslinjer, som fremgår af boksen til højre under eksterne links.

Grundvandet udgør en vigtig del af menneskets livsgrundlag - som ressource til drikkevand. Derudover er grundvandet vigtig for naturområder som vandløb, søer, moser og enge. Der er desuden brug for grundvand til markvanding, procesvand i industrien og tilsvarende formål. Det er derfor vigtigt, at kommunens borgere og erhverv sikres mulighed for at kunne indvinde rent grundvand i tilstrækkelige mængder.

Drikkevandsforsyningen i Syddjurs Kommune er i dag og skal også i fremtiden være baseret på uforurenet grundvand. Vandforsyningen i kommunen varetages af 85 private almene vandværker og ca. 40 mindre ikke-almene anlæg. Derudover er der ca. 1.000 enkeltindvindere (dvs. ejendomme med vandindvinding fra egen brønd eller boring). Vandværkerne leverer generelt en god vandkvalitet, mens der flere steder med enkeltvandforsyning er problemer med at overholde de gældende kvalitetskrav til drikkevand.

Vandforsyningsplanen 2013-2020 for Syddjurs Kommune er en teknisk plan, som bl.a. skal sikre strukturen for vandforsyningen i kommunen. Vandforsyningsplanen er et redskab, så vandværkerne og kommunen kan administrere og agere efter et fælles grundlag. Det overordnede mål med planen er at sikre borgerne og virksomhederne vand:

- af høj kvalitet.
- i tilstrækkelige mængder.
- med høj grad af forsyningssikkerhed.
- med simpel vandbehandling.
- at sikre robuste vandforsyninger i forhold til fremtidens krav

Staten har foretaget en ny grundvandskortlægning, som i 2016 vil blive fastlagt i en bekendtgørelse. Derefter skal kommunen i gang med at udarbejde indsatsplaner, der skal føre til konkrete handlinger for at beskytte grundvandet mod forurening.

Udover statens vandplaner har Naturstyrelsen udgivet et notat om de statslige udmeldinger til vandplanernes retningslinier 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse (se boksen til højre under eksterne links).

Områder med særlige drikkevandsinteresse (OSD), følsomme indvindingsområder (NFI) og almene vandværker ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. Bemærk at kortgrundlaget vil blive tilpasset de endelige udpegninger på grundvandsområder, herunder indvindingsområder udenfor OSD (IOLuOSD) og Indsatsområder (IO).

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Grundvandshåndteringen i Syddjurs Kommune tager afsæt i vandplanernes retningslinier, som fremgår af boksen til højre under eksterne links.


 

Syddjurs Kommunes vandhandleplan

Vandplanens retningslinjer

Syddjurs Kommunes vandforsyningsplan

 

Naturstyrelsen - Vandplanerne

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk