Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Vand Badevand og anvendelsen af søer, vandløb og kystvande

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
  Vandløb
  Myndighedernes administration af miljølovgivningen
  Søer
  Kystvande
  Badevand og anvendelsen af søer, vandløb og kystvande
  Lavbundsarealer og potentielle vådområder
  Grundvand, OSD og drikkevandsforsyning
  Spildevand og spildevandshåndtering
  Klimatilpasning - vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Badevand og anvendelse af søer, vandløb og kystvande

Byrådet vil sikre borgernes og turisters adgang til naturen, heriblandt vandløb, søer og kystvande. Derfor arbejder kommunen løbende på at skabe en balance imellem benyttelse og beskyttelse. Dette sker med en lang række af samarbejdspartner, bl.a. vore nabokommuner, Destination Djursland, Nationalpark Mols Bjerge og Naturstyrelsen

Folderen Kystkort Djursland giver et overblik over de rekreative aktiviteter, der er mulige langs med Djurslands kyster. Folderen beskriver kvaliteten af strandene samt mulighederne for windsurfing, fiskning og snokling. Se link i boksen til højre.

Badevand

Badevandet i Syddjurs Kommune har generelt en høj international standard, og kommunen har fem Blå Flag-strande. Der er udlagt 14 badevandsområder i kommunen, (se kortet til højre), hvor kommunen løbende henover sommeren kontrollerer badevandskvaliteten ved 23 målestationer. Badevandet kan til tider vise tegn på en forringelse som følge af forhøjet indhold af fækale bakterier.

Forureningen af badevandet skyldes især udledninger fra renseanlæg, udledning af urenset spildevand fra ejendomme, afstrømning af husdyrgødning fra landejendomme, overløb fra overløbsbygværker og udledning af overfladevand fra befæstede arealer. Syddjurs Kommune arbejder løbende for at mindske denne forurening.

Endvidere har kommunen ansvaret for opsætning af redningsudstyr og sikkerhedsinformation samt drift af publikumsfaciliteter som f.eks. offentlige toiletter m.v. Kommunens badevandskontrol foretages efter bestemmelserne i EU's badevandsdirektiv.

Badevandskvalitet

Forud for hver badesæson skal offentligheden informeres om vurdering og klassifikationen af badevandet, og efter hver badesæson skal badevandskvaliteten vurderes og klassificeres i henhold til badevandsdirektivets krav.

I badeområder og i vandområder, hvor der foregår anden rekreativ udnyttelse, såsom surfing, roning, dykning m.v., skal vandkvaliteten også kunne leve op til badevandsdirektivets kvalitetskrav. Langs kysten i øvrigt skal der ligeledes være en hygiejnisk vandkvalitet svarende til badevand. Dette gælder dog ikke vandområder tæt ved erhvervshavne, åudløb mv.

På baggrund af data opnået ved kontrolovervågning og vurderinger skal der opstilles badevandsprofiler for alle badevande. En badevandsprofil skal blandt andet indeholde en liste over årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet. Badevandsprofilerne skal skiltes på de enkelte strande og er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Anvendelsen ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Befolkningen i Syddjurs Kommune skal sikres adgang til rene vandløb, søer og kystvande

Stk. 2. Befolkningens brug af vandløb, søer og kystvande skal guides så der er plads til alle aktiviteter, mens den mest sårbare natur beskyttes.

 


 

Syddjurs Kommunes vandhandleplan

 

Kystkort Djursland

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk