Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Tekniske anlæg Vindmøller

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
  Strækningsanlæg
  Antennemaster
  Lufthavne og indflyvningszoner
  Elforsyning
  Højspændingsledninger
  Varme- og naturgasforsyning
  Affaldshåndtering
  Biogasanlæg
  Solcelle- og solvarmeanlæg
  Vindmøller
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Vindmøller

Vindmøller er en god alternativ energiforsyningsmulighed, og Byrådet ønsker at fremme muligheden for opstilling af nye vindmøller i Syddjurs Kommune. Der er i Syddjurs Kommuneplan 2016 udpeget et muligt vindmølleområde:

Området ved Ebeltoft Færgehavn, som også var udpeget i Syddjurs Kommuneplan 2013. Området kompliceres af, at der skal bygges en ny mole til vindmøllerne.

Udpegningen af mulige vindmølleområder skal afvejes imellem hensynene til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier samt jordbrugsmæssige interesser og den forventede produktion af vedvarende energi. På den baggrund er der i Syddjurs Kommune udpeget et muligt område for vindmøller med en totalhøjde på mellem 100-150 m (dvs. fra jorden til vingespids når denne er højest i terrænet). Byrådet vil kun planlægge for mindre vindmøller mellem 25 og 100 m, hvis der findes en særlig begrundelse eller behov for en sådan.

Det udpegede vindmølleområde skal følges op af en vurdering af og planlægning for de individuelle vindmølleprojekter. Det betyder konkret, at der efterfølgende skal udarbejdes VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), kommuneplantillæg, lokalplan, og at projekterne skal igennem Energistyrelsens tekniske godkendelsesordning. Derfor er udpegningen i kommuneplanen kun første skridt mod opstilling af nye vindmøller.

Se yderligere info om vindmølleprocesser på Statens hjemmeside eller Syddjurs Kommunes egen hjemmeside om vindmølleplanlægning, se link til højre på siden.

Eksisterende vindmøller og område udpeget til opstilling af vindmøller ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Husstandsmøller

En husstandsmølle er 25 m eller lavere i totalhøjde og skal opstilles i umiddelbar nærhed til eksisterende bebyggelse. Der skal ikke kommuneplanlægges for husstandsmøller, da de kan opstilles efter en landzonetilladelse og derfor er de ikke beskrevet yderligere i kommuneplanen. Husstandsmøller er dog, ligesom andre vindmøller, omfattet af krav om hensyntagen til omgivelserne og støjkrav.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der er umiddelbart mulighed for at opstille følgende antal vindmøller i området:

  • Område ved Ebeltoft Færgehavn - op til 4 vindmøller på max 150 m.

Stk. 2. Ved godkendelse af projekter inden for områder, der findes umiddelbart egnede til vindmøller, skal der lægges vægt på optimal udnyttelse af området. Det vil sige, at der skal opstilles så effektive og så mange vindmøller som muligt indenfor de grænser, som hensynet til naboer, landskab og natur forudsætter.

Stk. 3. Vindmøller skal placeres og udformes under videst mulig hensyntagen til det åbne lands interesser, herunder især hensynet til landskabsbilledet, og således, at nabogener begrænses.

Stk. 4. Det udpegede område forbeholdes vindmøller med en totalhøjde, der skal ligge i intervallet fra 100 m - 150 m. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være på 1:1,1 - 1:1,35.

Stk. 5. Der planlægges kun for vindmøller mellem 25 og 100 m, hvis der findes en særlig begrundelse eller behov for sådanne.

Stk. 6. I de enkelte vindmøllegrupper skal vindmøllerne have samme rotordiameter, farve og opstilles med samme indbyrdes afstand.

Stk. 7. Placering af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede veje og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres nærmere end 1,7 gange møllens totalhøjde, og således at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinie, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb.

Stk. 8. Ved planlægning sikres at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid.

Stk. 9. Vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller højere skal afmærkes af hensyn til luftfartens sikkerhed.

Stk. 10. Husstandsmøller med en totalhøjde på max. 25 m kan opstilles uden for vindmølleområderne ved fritliggende ejendomme i umiddelbar tilknytning til ejendommens bygninger, hvis det ud fra en konkret vurdering findes foreneligt med det åbne lands interesser.

Stk. 11. Vindmøller nær jordkabelanlæg skal som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg.
Vindmøller nær luftledningsanlæg skal som minimum placeres i en afstand på vindmøllens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.


 

Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplanen 2013.pdf

Syddjurs Kommunes hjemmeside om vindmølleplanlægning

Syddjurs Kommunes hjemmeside om ophævelse af planlægning ved Skaføgård

 

Statens hjemmeside - Vindinfo.dk

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk