Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Tekniske anlæg Solcelle- og solvarmeanlæg

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
  Strækningsanlæg
  Antennemaster
  Lufthavne og indflyvningszoner
  Elforsyning
  Højspændingsledninger
  Varme- og naturgasforsyning
  Affaldshåndtering
  Biogasanlæg
  Solcelle- og solvarmeanlæg
  Vindmøller
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Solcelle- og solvarmeanlæg

Opførelse af solceller og solfangere/solvarmeanlæg kan ske både på bygninger og på terræn og i større eller mindre format.

Opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg kan være godkendelsespligtigt afhængigt af, om anlægget opstilles på terræn eller installeres på en bygning og afhængigt af den pågældende bygnings anvendelse.

Kommunens fremgangsmåde

Syddjurs Kommunes hjemmeside om solceller giver en vejledning til, hvornår borgeren skal tage kontakt til kommunen for at få godkendelse til opsætning af solcelle- eller solfangereanlæg, se link i højre side. Denne side har dog primært fokus på de mindre anlæg til familiebrug.

Større anlæg på bar mark eller anlæg til erhvervsmæssige formål kræver en mere omfattende planlægning. Som udgangspunkt forudsættes altid landzonetilladelse og en byggetilladelse, men derudover er der yderligere krav:

  • Større anlæg på bar mark kræver som minimum en udpegning ved rammer i kommuneplanen og måske udarbejdelse af en lokalplan.
  • Derudover følger en en miljøvurdering af planerne samt en VVM-sceening, der skal klarlægge, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
  • Større anlæg til erhvervsmæssig anvendelse placeret på f.eks. tagene af landbrugsbygninger eller virksomheder kræver en VVM-sceening.

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er kommet med vejledninger om kommunens opgaver i forbindelse med opsætning af solceller. Disse fremgår af boksen til højre under eksterne links.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved placering af solcelleanlæg i det åbne land bør der tages særlige hensyn til de landskabelige påvirkninger.

Stk. 2. Ved etablering af anlæg til indvinding af solenergi på bygningers tage, hvor taget har en hældning på 10 grader eller mere, bør anlægget placeres med samme hældning som taget. Anlægget bør ikke være hævet mere end ca. 10 cm over tagfladen. Arealet af anlægget bør maksimalt udgøre ca. 70 % af hver tagflade.

Stk. 3. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende på bygninger med taghældninger på op til 10 grader, bør anlægget højest rage 1,0 m op over tagets højeste punkt, og anlægget bør placeres mindst 1,0 m fra tagkanten.


 

Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplanen 2013.pdf (577.5 KB)

Syddjurs Kommune - Solcelleanlæg

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk