Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Tekniske anlæg Lufthavne og indflyvningszoner

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
  Strækningsanlæg
  Antennemaster
  Lufthavne og indflyvningszoner
  Elforsyning
  Højspændingsledninger
  Varme- og naturgasforsyning
  Affaldshåndtering
  Biogasanlæg
  Solcelle- og solvarmeanlæg
  Vindmøller
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Lufthavne og indflyvningszoner

I forbindelse med indflyvningen til Aarhus Lufthavn arbejdes der af hensyn til flysikkerheden med højderestriktioner. Kortet øverst på siden og figuren nedenfor viser de respektive højderestriktioner. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Højderestriktionerne må som udgangspunkt ikke gennembrydes af bygninger, tekniske anlæg eller andet medmindre, Trafik- og Byggestyrelsen tillader andet. Hvis der bliver givet tilladelse til at opstille bygninger, antenner eller lignende med en højere højde end højderestriktionerne tillader, er der en forventning om, at Statens Luftfartsvæsen vil forlange lysafmærkning.

Trafik- og Byggestyrelsen kan ligeledes stille krav til lysafmærkning udenfor indflyvningsplanen.

Byrådet ønsker som udgangspunkt ikke konstruktioner med lysafmærkning, det gælder både indenfor og udenfor indflyvningsplanen.

I forbindelse med indflyvningen til Aarhus Lufthavn arbejdes der med hensyn til flysikkerheden med højderestriktioner.

Forklaring til højderestriktionerne vist på kortet

Inden for det midterste firkantede område veksler højderestriktionen yderst begrænset, da det primært er indflyvningsfladen fra kote 25 m DNN, hvor banen i princippet ligger, til en 2% stigning. Indenfor den inderste cirkel er højderestriktionen på kote 70 m DNN. I fladen fra det inderste til det yderste cirkelslag, stiger højderestriktionen med en stigning på 5%. Der er 2 km imellem det inderste og det yderste cirkelslag. Derved ligger højdebegrænsningen på kote 170 m DNN i det yderste cirkelslag. De to indflyvningsflader har i starten en stigning på 2,5%, mens den i de to flader ligger på henholdsvis kote 176,12 m DNN vest og kote 173,45 m DNN øst. (DNN står for "Dansk Normal Nul" og er et landsdækkende højdesystem, som siden 2006 er afløst af højdesystemet DVR90). 

Trafik- og Byggestyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal høres ved anlægsprojekter med en højde over 25 meter indenfor indflyvningsplanen til Aarhus Lufthavn. Det kan fx være ved bebyggelse eller konstruktioner af master eller vindmøller.

Er der tale om vindmøller, luftledningsanlæg, master eller andre konstruktioner over 100 m, der ligger uden for en godkendt indflyvningsplan, skal sagen eventuelt forelægges Forsvaret.
En række af sådanne anlæg er anmeldepligtige og kræver afmærkning jf. luftfartslovens §67a.

Også planer for større naturarealer og anlæg, der kan tiltrække fugle, fx kunstigt anlagte søer m.v. samt planer for råstofindvinding kan have betydning for flyvesikkerheden, og skal forelægges Trafik- og Byggestyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvis disse etableres indenfor en radius af 13 km fra Lufthavnen.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Antenner, vindmøller eller lign. høje konstruktioner, må som udgangspunkt ikke opstilles så disse gennembryder højderestriktionerne.

Stk. 2. Antenner, vindmøller eller lign. høje konstruktioner, må som udgangspunkt ikke opstilles, hvis det betyder at konstruktionen skal lysafmærkes.


 
 

Aarhus Lufthavn

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk