Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Tekniske anlæg Biogasanlæg

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
  Strækningsanlæg
  Antennemaster
  Lufthavne og indflyvningszoner
  Elforsyning
  Højspændingsledninger
  Varme- og naturgasforsyning
  Affaldshåndtering
  Biogasanlæg
  Solcelle- og solvarmeanlæg
  Vindmøller
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Biogasanlæg

Syddjurs Kommune har analyseret kommunen for mulige områder til placeringer af biogasanlæg.

På baggrund af analysen er der udpeget et område øst for Lime. Området fremgår af kortet øverst på siden, og baggrunden for analysen ses af linket til højre.

Før et biogasanlæg kan etableres, skal der udarbejdes et varmeprojekt, en lokalplan, et kommuneplantillæg, en miljøvurdering, en miljøgodkendelse og en VVM-rapport. I forbindelse med et evt. konkret anlægsprojekt vil der komme offentlige høringer, hvor alle med interesse i sagen vil få lejlighed til at høre om projektet og bidrage med indlæg til den offentlige debat omkring udformningen af anlægget.

I Syddjurs Kommune findes der desuden et enkelt mindre biogasanlæg i tilknytning til et landbrug. Dette biogasanlæg ligger godt 2 km nordvest for Nimtofte.

Området, der er udpeget som muligt biogasområde og det eksisterende biogasanlæg ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis det markerede område ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved placering af fælles biogasanlæg skal der tages hensyn til gylle/husdyrgrundlaget.

Stk. 2. Ved placering af fælles biogasanlæg skal der tages hensyn til natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur og landskab, kulturmiljøer og fredede fortidsminder, vej- og tilkørelsesforhold samt nabohensyn.

St. 3. Placeringen af biogasanlæg skal ske på baggrund af den nyeste jordbrugsanalyse.


 

Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplanen 2013.pdf

Syddjurs Kommune - Biogas

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk