Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Tekniske anlæg

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
Vand
Tekniske anlæg
  Strækningsanlæg
  Antennemaster
  Lufthavne og indflyvningszoner
  Elforsyning
  Højspændingsledninger
  Varme- og naturgasforsyning
  Affaldshåndtering
  Biogasanlæg
  Solcelle- og solvarmeanlæg
  Vindmøller
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Tekniske anlæg

 

Et velfungerende samfund er afhængig af, at de tekniske anlæg fungerer stabilt og optimalt. Tekniske anlæg ligger ofte i det åbne land, men er også nødvendige i byerne.

Nye anlæg skal ikke etableres ukritisk, men behovet skal sammenholdes med de ulemper og gener, som anlæggene kan give og derved forsøge at minimere disse gener. Det kan være ved at placere de tekniske anlæg, hvor de giver færrest mulige gener eller ved at minimere produktionen af affald og forbruget af rent vand og energi, hvorved behovet for nye anlæg minimeres.

Syddjurs Kommune har stor indflydelse på placeringen af nye anlæg, men der er mange, både private og offentlige virksomheder, der fungerer som samarbejdspartnere.

Begrebet tekniske anlæg dækker blandt andet over

 • Anlæg til strækningsanlæg.
 • Antennemaster.
 • Anlæg til energiforsyning, såsom højspændingsledninger og fjernvarmenettet.
 • Biogasanlæg.
 • Solcelleanlæg.
 • Vindmøller.
 • Spildevandsrenseanlæg.
 • Anlæg til affaldshåndtering såsom deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og genbrugsstationer.

Derudover bliver temaer som digital infrastruktur, støjhensyn og miljøvurderinger ligeledes behandlet her.

 

Byrådets målsætninger

 • Byrådet vil i samarbejde med relevante aktører fortsat sikre stabil teknisk infrastruktur også i forhold til den digitale infastruktur.
 • Byrådet ønsker, at placering og udformning af nye tekniske anlæg, heriblandt vindmøller skal ske, så der skabes færrest mulige gener for omgivelserne, både i forhold til naboer, miljøet, naturen og landskabet.
 • Byrådet ønsker, at der ved udlæg til vindmøller sikres en balance mellem hensyn til klimapolitik/forsyning, landskabet og naboer.
 • Byrådet vil igennem det lokale Agenda 21-arbejde have fokus på initiativer til at nedbringe energiforbruget og CO2-belastningen.
 • Byrådet vil i samarbejde med RENO Djurs arbejde for at nedbringe affaldsmængden i Syddjurs Kommune, dette skal ske gennem det lokale Agenda 21-arbejde.

 

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

 

 

 

Naturstyrelsen

Klima og Energiministeriet

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk