Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Skovrejsningsområder

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Skovrejsningsområder

Skove har en bred vifte af anvendelsesmuligheder, både hvad angår den rekreative og kommercielle anvendelse. Skovrejsning kan således være med til at sikre grundvandsinteresserne samtidig med, at der gives mulighed for bynære naturoplevelser. Fredsskov er eksisterende skov, som er fredet for rydning, mens skovbyggelinien giver restriktioner for arealerne op til skov. Der er også arealer, hvor skov er uønsket f.eks. på grund af landskabelige forhold - uønsket skovrejsningsområde.

Skovrejsningsområder

Skovrejsningsområderne danner grundlag for den statslige skovrejsning og for offentlig støtte til privat skovrejsning. Det er statens ønske at fordoble skovarealet i Danmark over en periode på 80-100 år, så ca. 20-25 % af arealet bliver skovdækket. Årsagen er, at andelen af skov i Danmark har været i tilbagegang i en lang periode.

Skovrejsningsområderne er primært udpeget efter tre hovedhensyn, nemlig for at medvirke til at beskytte grundvandet, for at fremme de bynære friluftsinteresser, samt for at fremme den biologiske mangfoldighed og natursammenhængen i landskabet.

Skovrejsningsområder må ikke konflikte med områder udpeget til vejreservationer eller nye byudviklingsområder.

Områder udpeget som skovrejsningsområder ses på kortet. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Skovrejsningsordningen

Skovloven giver staten mulighed for at yde tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord. Med skovrejsning menes etablering af sluttet skov af højstammede træer. Det er frivilligt at rejse skov og benytte sig af tilbuddet om offentlig støtte til skovrejsning. Ordningen administreres af Naturstyrelsen.

Ansøgninger, der omfatter arealer inden for skovrejsningsområderne, har højeste prioritet. Højeste tilskud ydes til disse arealer og til arealer, hvor der plantes løvtræ. Tilskuddet forhøjes, hvis skovdriften sker uden anvendelse af pesticider. Skove, som anlægges med offentligt tilskud ifølge skovrejsningsordningen, pålægges fredskovspligt.

Udnyttelse til andre formål

Skovrejsningsområderne er ikke en arealreservation. Før der er sket tilplantning, er udpegning af et skovrejsningsområde ikke til hinder for, at området i stedet anvendes til f.eks. jordbrugsformål efter de regler, der i øvrigt gælder for det åbne land.

Enkelte skovrejsningsområder er udlagt i råstofgraveområder. Her er det hensigten, at der først etableres skov efter endt råstofgravning.

Beskyttelse af naturtyper og fortidsminder

Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelse af naturområder, fortidsminder mv. og museumslovens beskyttelse af sten- og jorddiger gælder også inden for skovrejsningsområderne.

Derudover findes der beskyttelse af skov generelt ved fredsskovsordningen og ved naturbeskyttelseslovens skovbyggelinie.

Områder hvor skovrejsning er uønsket

Områder hvor skovtilplantning er uønsket ses af kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

For at beskytte udsigten over værdifulde landskaber og områder med særlige geologiske dannelser, for eksempel markante dalstrøg, bakkedrag og andre væsentlige landskabsdannelser, udpeges områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Derved beskyttes værdifulde naturtyper og kulturlandskaber mod at blive tilplantet med skov. Det gælder for eksempel enge og overdrev og områder omkring kirker og herregårde.

I områder, hvor skovtilplantning er uønsket, er det ikke tilladt at rejse skov. Det betyder, at der ikke kan opnås tilskud til skovtilplantning.

Etablering af energiskov og arealer med pyntegrønt og juletræer samt tilplantninger på mindre end 0,5 ha anses ikke for skovtilplantning. Disse aktiviteter kan derfor godt finde sted i områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Kulturer med juletræer og pyntegrønt må dog ikke udvikle sig til egentlig skov i de pågældende områder.

Bortset fra gentilplantning af fredskov skal ønsker om at plante skov i områder, hvor skovtilplantning er uønsket, forelægges Byrådet.

Byrådet kan, hvor særlige forhold taler for det, give dispensation til skovtilplantning. En dispensation forudsætter, at plantningen ikke strider imod de værdier, som Byrådet ønsker at beskytte inde for områderne.

Retningslinier og generelle rammer

Skovrejsningsområderne

Stk. 1. Skovrejsningsområder skal normalt udpeges hvor grundvandsressourcen skal beskyttes, hvor bynære friluftsinteresser kan styrkes, eller hvor skov kan fremme den biologiske mangfoldighed og natursammenhængen i landskabet.

 

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket 

Stk. 1. Værdifulde landskaber, større naturområder og kulturhistoriske interesseområder samt generelt bælter langs fremtidige infrastrukturanlæg, herunder fremtidige vejanlæg, udpeges normalt som områder, hvor skovtilplantning er uønsket. 


 

Forslag til naturkvalitetsplanen 2013 med miljøvurdering.pdf (9.2 MB)

Beskyttede områder efter anden lovgivning

 

Naturstyrelsen - Skov

Naturstyrelsen - Skovbyggelinje

Naturstyrelsen - Fredsskov

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk