Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Råstofindvinding

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Råstofindvinding


Råstoffer er de materialer i jorden, som kan benyttes til veje og anlægsarbejder, i byggeri, industri mv. Langt de fleste steder består de øverste lag af den danske undergrund af sand, grus, sten og ler samt blandinger af disse materialer.

Region Midtjylland kortlægger råstofforekomsterne og udlægger råstofområder. Regionen meddeler endvidere tilladelse til råstofindvinding og fører tilsyn med anlæggene. I råstofplanen for Region Midtjylland kan man læse om de retningslinjer som Regionen har udarbejdet for indvindingen af råstofferne.

Udover råstofgraveområderne også udlægges der også råstofinteresseområder. Disse områder er hovedsagelig udlagt ud fra kendskabet til geologien, og at der derfor er en vis sandsynlighed for at finde brugbare forekomster. Der gives dog ikke gravetilladelser i disse områder.

I Syddjurs kommunen er der udlagt godt 750 ha råstofgraveområder, der er fordelt på fire delområder. I disse områder kan man i dag ses aktive grusgrave . Samtidig er der udlagt 126 ha råstofinteresseområder i Syddjurs Kommune som er fordelt på to områder

Råstofindvindingsområder ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.


 
 

Naturstyrelsen - Vandplanerne

Regionens råstofplan

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk