Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer

Økologiske forbindelser

Den landbrugsmæssige udnyttelse, vejanlæg og byudvikling reducerer og opsplitter naturen og forringer dyrs og planters spredningsmuligheder. Hensigten med at udpege økologiske forbindelser – eller spredningskorridorer – er at skabe og opretholde gode, ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge uden væsentlige spærringer for dyre- og planteliv.

De økologiske forbindelseslinjer løber typisk over § 3-områder, mulige naturområder, vandløb, søer, skove, lavbund, kystlinjen, vådområder og potentielle vådområder, fredede områder, Natura 2000-områder samt naturområder i og udenfor Nationalpark Mols Bjerge.
Hvor de økologiske forbindelseslinjer løber over marker i omdrift, gives der ingen restriktioner for driften. Udpegningen er ikke et krav til lodsejerne om at lade de nuværende omdriftsarealer ekstensivere eller udgå af driften. Det er blot ønske, at udpegningen kan inspirere ejerne til deres egen indsats for naturen – f.eks. vha. EU-støtteordninger.

Potentielle økologiske forbindelser

De potentielle økologiske forbindelser angiver, hvor der er potentiale for at udvide spredningskorridorer for dyre- og planteliv for at styrke sammenbindingen af naturområder indenfor og på tværs af kommunegrænsen og dermed styrke Det Grønne Danmarkskort.

De potentielle økologiske forbindelser er udpeget inden for Nationalpark Mols Bjerges planlægningszone 2 samt inden for de potentielle vådområder. Planlægningszone 2 omfatter fredede områder, naturtyper der er særligt karakteristiske for nationalparkens kyst-, overdrevs- og skovlandskaber, områder hvor der er potentiale for at udvide naturtyperne samt betydningsfulde kulturmiljøer m.v. De potentielle vådområder er udpeget, hvor det vurderes attraktivt at etablere vådområder på sigt, f.eks. pga. klimaændringer eller for at nedbringe udvaskningen af fosfor og kvælstof. De potentielle økologiske forbindelser indeholder således en blanding af potentiel natur og forbindelseslinjer herimellem på henholdsvis vådt og tørt naturgrundlag.

Udpegningen af potentielle økologiske forbindelser er ikke et krav til lodsejerne om at lade de nuværende omdriftsarealer ekstensivere eller udgå af driften. Det er blot et ønske, at udpegningen kan inspirere ejerne til deres egen indsats for naturen og styrke kommunens overordnede strategi om at udvikle og understøtte de økologiske forbindelseslinjer mellem naturarealerne.

Spærringer

Når der bygges nye veje på tværs af økologiske forbindelser, skal der fremover etableres passende faunapassager, så barrierevirkningen nedsættes. Ved vedligeholdelse og udvidelse af eksisterende veje, skal det vurderes, om mulighederne for faunapassage kan forbedres. Ved eksisterende broer kan der, ofte ret enkelt, etableres faste banketter under vejen langs med vandløbet. Selv ret smalle banketter af grus og sten kan benyttes af mange dyrearter, og de kan hindre f.eks. oddere i at søge op over vejen, hvor der er risiko for at blive trafikdræbt.

Fjernelse af spærringer i vandløb er af stor prioritet i Syddjurs Kommune, og de største spærringer vil blive fjernet i det omfang og i den rækkefølge, som Syddjurs Kommune kan finde eksterne midler til. Generelt skal det ved ethvert nyt vejanlæg, der påvirker vandløb sikres, at alle dyregrupper efter etableringen kan bevæge sig frit i vandløbet. Samtidig skal man ved omlægning af veje og ved større vejreparationer sikre, at de underføringer, hvor der i dag ikke er fuld passage, ændres på en sådan måde, at der efterfølgende bliver passage.

De økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer ses af kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis områderne ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk 1. I de økologiske forbindelseslinjer, skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres.

Stk 2. De økologiske spredningslinjer skal normalt søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner skærer spredningskorridorerne, skal anlæggene indrettes med tilpasninger (f.eks. faunapassager), så dyre- og plantelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige, eksisterende spærringer i spredningskorridorerne skal passage søges sikret, normalt gennem anlæg af faunapassager eller lignende.

Stk. 3. I de økologiske forbindelseslinjer skal karakteristisk landskabelige karaktertræk bevares.

Stk 4. Vandløbene skal, som økologisk forbindelsesled for insekter og andre dyr, holdes fri for store passagehæmmende anlæg, og så vidt muligt holdes helt fri for selv de mindste spærringer da disse udelukker en række mindre dyrs bevægelse i vandløbet.

Stk. 5. I områder med udpegede potentielle økologiske forbindelser skal naturnetværket udvikles, og faunaspærringer søges afhjulpet gennem planlægning, administration og konkrete projekter.


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk