Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Naturområder og mulige naturområder

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Naturområder og mulige naturområder

Naturområder

Kommuneplanens beskyttede naturområder udgør heder, overdrev, enge, strandenge, moser samt vandhuller og søer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 (også kaldet "§ 3-områder"). I alt er der cirka 4.000 § 3-områder i Syddjurs Kommune, svarende til 9,3 % af kommunens areal.

Der gælder et generelt forbud mod at ændre tilstanden i de beskyttede områder. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra en ændring, typisk hvor et indgreb vil øge den biologiske mangfoldighed. Store økonomiske eller rekreative interesser er som regel ikke tilstrækkeligt til at opnå en dispensation, ligesom der med den nuværende nationale praksis ikke kan dispenseres til klimavenlige tiltag, hvis de har en negativ virkning på naturkvaliteten. § 3-områder kan derfor ikke som udgangspunkt indtænkes i håndtering af overfladevand, spildevand, etablering af solcelleanlæg, jordvarmeanlæg o. lign.

Registreringen af § 3-områderne er blev indledt af Århus Amt i 1994-95. Siden er der sket en opdatering af grundlaget på baggrund af ny viden opnået ved besigtigelse i udvalgte områder og ved behandling af sager. Siden 2007 har Syddjurs Kommune besigtiget cirka 75% § 3-områder med henblik på tilsyn og opdateret kortlægning, værdisætning og målsætning af områderne.

Mulige naturområder

Mulige naturområder er som regel landbrugsarealer i omdrift, hvor der er gode muligheder for at genetablere uopdyrkede områder med høj naturværdi. Det kan for eksempel være vådområder eller vedvarende græsningsarealer med eng eller overdrev. De mulige naturområder og deres prioritering fremgår af kortet til højre.

Der er udpeget mulige naturområder i bl.a. Mols Bjerge og i områderne nord for Ebeltoft samt i dalstrøgene langs Rosenholm Å, Ryom Å, Korup Å, Skod Å og Hoed Å. Norddjurs og Syddjurs kommuner er også i gang med en fælles kommunal analyse for den fremtidige anvendelse af Kolindsund systemet.

Det har højeste prioritet at genskabe natur i områder, hvor det kan være med til at styrke den biologiske mangfoldighed og bidrage til at forbedre spredningskorridorer for planter og dyr. Desuden prioriteres det højt at genskabe natur i områder, hvor ny natur kan få særlig stor positiv betydning for grundvand, søer og vandløb. Prioriteringen er nærmere beskrevet i Naturkvalitetsplanen, se link i boksen til højre.

Det skal understreges, at det er lodsejerne, der bestemmer, hvordan arealer i omdrift skal benyttes inden for lovgivningens rammer. Udpegningen er ikke et krav til lodsejerne om at lade de nuværende omdriftsarealer ekstensivere eller udgå af driften. Hensigten er at benytte EU-støtteordninger mv., så der kan skabes flere naturområder i de udpegede områder. Desuden er det ønsket, at udpegningen kan inspirere lodsejerne i deres egen indsats for naturen.

Naturområder og mulige naturområder ses på kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. I naturområderne og de mulige naturområder skal levesteder for vilde dyr og planter bevares og om muligt forbedres, jf. afsnittet om naturkvalitet.

Stk. 2. Dyrkede arealer udpeget som mulige naturområder skal så vidt muligt udgå af intensiv drift, f.eks. ved at arealerne overgår til vedvarende græs.

Stk. 3. Inddragelse af arealer i naturområderne og i mulige naturområder til formål, der kan forringe naturindholdet, skal så vidt muligt undgås. Det samme gælder formål, som kan vanskeliggøre, at landbrugsjord udpeget som muligt naturområde på et senere tidspunkt udgår af omdrift.


 

pdf Naturkvalitetsplan 2013

pdf Bilag til Naturkvalitetsplan 2013, Prioriterede arter

 

Naturstyrelsen - Beskyttede naturtyper - §3

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk