Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Naturkvalitet

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 

 

Naturkvalitet

Retningslinjerne for dette afsnit gælder for heder, overdrev, enge, strandenge, moser samt vandhuller og søer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturområdernes målsætning anvendes blandt andet ved ansøgninger om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at ændre naturområdernes tilstand ved spildevandssager, VVM-sager og sager om udvidelse af husdyrbrug. Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til aktiviteter, der vil forhindre, at målsætningen opfyldes.

Målsætningen er ændret i forhold til Kommuneplan 2009 og de foregående amtslige regionplaner, der opererede med målsætningerne A, B og C for hhv. høj, generel og lav målsætning. De nye målsætninger inddeles i stedet i tilstandsklasser 1-5, hvor 1 og 2 svarer til A, 3 svarer til B, og 4 og 5 svarer til den gamle C-målsætning.

Principperne bag mål- og værdisætningen er uddybet i naturkvalitetsplanen som fremgår af boksen til højre under interne links.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Heder, overdrev, enge, strandenge, moser, vandhuller og søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 skal bevares. Naturindholdet skal øges gennem naturpleje og naturgenopretning. Byrådets kanalisering af relevante støttemidler sker i overensstemmelse med de målsætninger, som de enkelte arealer har.

Stk. 2. Tilstanden af naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, må ikke ændres. Byrådet vil dog i særlige tilfælde efter en konkret vurdering være indstillet på at tillade ændring af et naturområdes nuværende tilstand i overensstemmelse med følgende målsætninger: 

  • 1-2 – Høj målsætning: Der godkendes kun indgreb, der bevarer eller forbedrer naturtypen. Byrådet vil prioritere nødvendig pleje højt enten ved selv at afholde udgifterne eller skaffe midler hertil.
  • 3 – Generel målsætning: Normalt godkendes kun indgreb, der bevarer eller forbedrer naturtypen. Byrådet vil søge at skaffe midler til nødvendig pleje, men forpligter sig ikke til selv at afholde udgifterne.
  • 4-5 – Lav målsætning: Indgreb kan i visse tilfælde godkendes, selvom det kan ændre naturtypen. Dyrkning, tilplantning med fremmede arter samt øget omlægning, afvanding og brug af gødningsstoffer og sprøjtemidler i forhold til hidtil, godkendes normalt ikke. Byrådet har ingen forpligtelser til indsats med mindre anden lovgivning gør sig gældende, men kan prioritere midler til at genoprette natur for eksempel gennem støtte til at oprense eller etablere vandhuller o.lign.


 

pdf Naturkvalitetsplan 2013 (8.1 MB)

pdf Bilag til Naturkvalitetsplan 2013, Prioriterede arter (3 MB)

 

Beskyttede naturtyper - §3

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk