Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Nationalpark Mols Bjerge

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge er udpeget som nationalpark, blandt andet på grund af områdets unikke landskabs-, natur- og kulturmæssige værdier. Nationalparken består af 18.000 hektar og omfatter selve Mols Bjerge, store skovområder samt overdrev, søer og kyst- og havområder. Ebeltoft by og de omkringliggende landsbyer og sommerhusområder er ligeledes indeholdt i nationalparken som vist på kortet. Nationalparken er inddelt i følgende tre zoner:

  • Zone 1 (rød) omfatter de eksisterende Natura 2000-områder. Her skal kommunen overholde reglerne for Natura 2000, og der må ikke planlægges for luftledninger.
  • Zone 2 (blå) omfatter eksisterende fredninger og områder med særlige landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier og muligheder for at etablere sammenhængende naturområder. Her må ikke planlægges for høje anlæg.
  • Zone 3 (grøn) omfatter de øvrige arealer, hvor der ikke er nye regler for kommunens planlægning.

Formålet med udpegningen af Nationalpark Mols Bjerge er flersidet. Naturen i området skal styrkes, kulturhistorien skal synliggøres, og der skal være muligheder for mere friluftsliv. Derudover er undervisning, forskning og generel formidling væsentlige elementer. Endeligt er det vigtigt, at der er lokal opbakning og samarbejde omkring nationalparkens formål og udvikling.

Nationalparkens zoner ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Der skal udpeges en Nationalparkbestyrelse med en formand og 7-14 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen bliver udpeget af Miljøministeren. Den skal som minimum repræsentere staten, de berørte kommuner, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, og mindst 1-3 repræsentanter fra skovbrugets og landbrugets organisationer. Bestyrelsen udpeges for fire år. Bestyrelsen kan gøre indsigelse over for Syddjurs Byråds planforslag, der har en væsentlig betydning for nationalparkens udvikling.

Der skal ligeledes nedsættes et Nationalparkråd, som rådgiver bestyrelsen, og som kan få opgaver fra bestyrelsen. Rådet består som hovedregel af personer, der har en lokal tilknytning til nationalparken eller som har en særlig fagkundskab om forhold i nationalparken. Den nuværende bestyrelse og yderligere information kan findes på nationalparkens hjemmeside. Se boksen til højre under eksterne links.

 
 

Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols bjerge

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk