Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Mål og retningslinjer Natur, kulturarv og landskab Landskabskarakter

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Mobilitet
Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
Natur, kulturarv og landskab
  Naturområder og mulige naturområder
  Særlige naturbeskyttelsesinteresser
  Naturkvalitet
  Fredninger, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger
  Beskyttede og sårbare arter
  Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og spærringer
  Grønt danmarkskort
  Nationalpark Mols Bjerge
  Internationale naturbeskyttelsesområder
  Større sammenhængende landskaber
  Landskabskarakter
  Geologiske interesseområder
  Råstofindvinding
  Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
  Kirker, kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger
  Skovrejsningsområder
  Kolonihaver
Vand
Tekniske anlæg
Oversigt over alle retningslinjer og generelle rammer samt Byrådets målsætninger og prioriteringer
 
 

Landskabskarakter

Formålet med landskabskarakterplanlægningen har været at opkvalificere beslutningsgrundlaget for planlægningen i det åbne land, samt at opsætte målsætninger for den fremtidige forvaltningsstrategi.

Ud fra en analyse af kommunens samlede landskab efter "Landskabskaraktermetoden" er kommunen opdelt i 21 karakterområder, hvortil der er udarbejdet en karakterbeskrivelse, kvalitetsvurdering, vurderings- og målsætningskort, samt forvaltningsstrategi.

Syddjurs Kommune arbejder desuden løbende med landskabet. Blandt andet arbejders der på at gøre det nemmere at vurdere landskaberne ens på tværs af kommune og på tværs af forvaltningerne.

Læs mere om landskabet i Syddjurs Kommune i Landskabskarakterplan som ses under Interne link i højre side.

Områdeinddelingerne ses af kortet øverst på siden. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Inden for de enkelte landskabsområder skal planlægning og naturforvaltning ske under hensyntagen til målsætninger og forvaltningsstrategier beskrevet i landskabskarakterkortlægningen for Syddjurs Kommune.


 

Landskabskarakterplan 2006 (Landskabskarakterplanen er ved at blive revideret)

Skovrejsningsområder

 

Naturstyrelsen - landskabsinteresser

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk